STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na rok akademicki 2019-2020 na semestr letni rozpocznie sie 27 stycznia 2020 r.

ZAPRASZAMY !!!

Studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Specjalistom dają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zaktualizowania posiadanej już wiedzy.

Współcześnie szczególnego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, stąd też waga jaką Uniwersytet Szczeciński przykłada do studiów podyplomowych. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają nie tylko naukowcy i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu, lecz również zaproszeni do współpracy specjaliści - praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

W szerokiej ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego znajdują się studia podyplomowe z obszaru nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Daje to niepowtarzalną okazję wyboru interesującej ścieżki kariery oraz sprawia, iż studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim dają szansę stałego rozwoju. Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy.

Ujęte w ofercie uczelni propozycje studiów podyplomowych są powszechnie dostępne dla osób z wyższym wykształceniem (należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich). Po ich zakończeniu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego!

Słuchaczami studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim mogą zostać osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera).

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry, prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Wymagane dokumenty

  • podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk po rejestracji w systemie ERK)
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • inne dokumenty, związane ze specyfika danych studiów podyplomowych, podane w zasadach rekrutacji.

 

  • Kandydaci z zagranicznymi dyplomami mogą podejmować studia podyplomowe tylko jeśli są one uznane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważne lub równorzędne polskim dyplomom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Uznanie może nastąpić na mocy artykułu art. 326 ust. 1 lub art. 327 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce co oznacza, że przy przyjęciu na studia podyplomowe dyplomy spoza UE, EFTA, OECD oraz dyplomy nieobjęte umowami o równoważności wykształcenia wymagają nostryfikacji.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą do jednostki organizującej studia podyplomowe (adresy podane przy opisach danych studiów podyplomowych).

Załączniki