STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Administrowanie podmiotami leczniczymi - NOWOŚĆ
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem studiów jest nabywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zakładania, funkcjonowania podmiotów leczniczych z uwzględnieniem ich relacji z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje 13 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy
i kwalifikacji kadry zarządzającej jednostkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie zostaną przeanalizowane aspekty praktyczne funkcjonowania jednostek służby zdrowia.

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Rejestracja w systemie ERK: 

od 1 sierpnia 2018 r. do 30września 2018 r.

 

Składanie dokumentów:
Pocztą tradycyjną w terminie od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. lub dostarczyć osobiście w dniach 10.09.2018 r. – 30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 
30.09.2018 r.

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób zakładających podmioty lecznicze, pracowników i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, pracowników administracji publicznej współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków z dziedzin nauk: prawnych, ekonomicznych i medycznych.

dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. prof. UMKM Monika Urbaniak, mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, dr Wojciech Bożek, dr Marta Bażydło, mgr Małgorzata Krzystek, mgr Joanna Szuberla, dr Rylski Mikołaj, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, dr hab. Daniel Wacinkiewicz, dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, mgr Radosław Kanarek, dr Aleksandra Klich

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Administrowanie podmiotami leczniczymi.

Opłaty

I semestr - 1650 złotych II semestr - 1650 złotych

Wykaz przedmiotów

1.    Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce
2.    Zmiany systemu ochrony zdrowia – ustawa o działalności leczniczej  
3.    System finansowania działalności leczniczej  
4.    System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce  
5.    Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym
6.    Dokumentacja medyczna w praktyce podmiotu leczniczego  
7.    Formy zatrudnienia w podmiocie leczniczym  
8.    Podstawy prawa handlowego w działalności leczniczej   
9.     Zamówienia publiczne w działalności podmiotów leczniczych
10.    Działalność podmiotów leczniczych a  fundusze UE
11.    Podmioty lecznicze a NFZ
12.    Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej  
13.    Seminarium dyplomowe

Dokumenty

- podanie - kwestionariusz kandydata na studia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopia dowodu osobistego.

 

Sposób składania dokumentów

 

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie

od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Administrowanie podmiotami leczniczymi”

 

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 4  w dniach 10.09.2018 r. – 30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Terminy
składania dokumentów
Pocztą tradycyjną w terminie od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. lub dostarczyć osobiście w dniach 10.09.2018 r. – 30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.
rozpoczęcia zajęć
Październik 2018
terminy zajęć

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

Katedra Postępowania Cywilnego

ul. Narutowicza 17a, pok. 408

70-240 Szczecin

e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

sekretariat

mgr Agnieszka Król

pokój nr 4

tel.  91 444 28 18

e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl