STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Akademia mediacji i negocjacji - NOWOŚĆ
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania mediacji i negocjacji na gruncie różnych gałęzi prawa i w sferze różnych form aktywności zawodowej i społecznej z uwzględnieniem tak odmiennych sfer jak życie gospodarcze, sprawy rodzinne czy sytuacje kryzysowe.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje 16 przedmiotów realizowanych w trakcie 230 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem kształcenia jest stworzenie i prawidłowe ukształtowanie wiedzy i kwalifikacji osób wykorzystujących w swoim życiu zawodowym mediację i negocjacje ze szczególnym uwzględnieniem osób o innym przygotowaniu zawodowym niż prawnicze lub administracyjne.

Koncepcja studiów opiera się na zbudowaniu podstaw teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych w zakresie omawianej tematyki, na których kanwie istnieje możliwość stosowania tych metod w różnych sferach życia zawodowego i rodzinnego.

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Rejestracja w systemie ERK:

od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Składanie dokumentów: 
Pocztą tradycyjną w terminie od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. lub dostarczyć osobiście w godzinach 10.00-14.00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 
28.09.2018 r.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 
30.09.2018 r.

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób wykorzystujących w pracy zawodowej i społecznej techniki mediacji i negocjacji oraz do osób pragnących świadczyć w przyszłości usługi mediatora lub negocjatora.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków z dziedzin nauk: prawnych.

prof. Bronisław Ziemianin, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, dr hab. Daniel Wacinkiewicz, dr Aleksandra Klich, dr Beata Kanarek, mgr Adrianna Tomczyk, dr Marcin Białecki, dr Szczepan Stempiński, mgr Dariusz Smoliński.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia oraz obrona pracy końcowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademia mediacji i negocjacji.

 

 

Opłaty

I semestr - 1650 złotych II semestr - 1650 złotych

Wykaz przedmiotów

1.    Teoria umów cywilnoprawnych
2.    Podstawy prawa handlowego
3.    Konstruowanie ugód
4.    Komunikacja interpersonalna
5.    Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Norma ADR
6.    Diagnoza konfliktu   
7.    Warsztaty z rozwiązywania konfliktów społecznych   
8.    Mediacja – zagadnienia wstępne  
9.    Warsztaty z mediacji  
10.    Mediacje rodzinne i pomoc rodzinie w konflikcie
11.    Warsztaty z negocjacji
12.    Warsztaty z negocjacji handlowych
13.    Warsztaty z negocjacji w sporach zbiorowych
14.    Negocjacje policyjne i kryzysowe
15.    Etyka w mediacji i negocjacjach
16.    Seminarium dyplomowe

Dokumenty

- podanie - kwestionariusz kandydata,

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopia dowodu osobistego.

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie

od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Akademia mediacji i negocjacji

 

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 4  w dniach 10.09.2018 r. – 30.09.2018 r. w godzinach 10.00-14.00.

 

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Terminy
składania dokumentów
Pocztą tradycyjną w terminie od dnia 1.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. lub dostarczyć osobiście w godzinach 10.00-14.00.
rozpoczęcia zajęć
Październik 2018 r.
terminy zajęć

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

Katedra Postępowania Cywilnego

ul. Narutowicza 17a, pok. 408

70-240 Szczecin

e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

sekretariat

mgr Agnieszka Król

pokój nr 4

tel.  91 444 28 18

e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl