STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Jednostka prowadząca
Katedra Analiz i Strategii Przedsiębiorstw
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest: doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie analiz finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ponadto zapoznanie słuchaczy z całościową problematyką dotyczącą oceny kondycji finansowej firmy z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań z zakresu przepływów pieniężnych i finansowych, metod i kierunków analizy finansowej, modeli analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej, analizy strategicznej, controllingu finansowego oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. .

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji analityka finansowego,  specjalisty ds. kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych, eksperta sprawozdawczości finansowej. Ponadto może poszerzyć  wiedzę i umiejętności głównego księgowego w zakresie analiz finansowych.

Opis kierunku/Program

Kierunek Studia Podyplomowe: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem obejmuje 15 przedmiotów (wykaz przedmiotów) realizowanych w trakcie 195 godzin przeprowadzanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Zajęcia odbywają się co drugi tydzień:
w piątki w godz.17.00-21.00

w soboty od 9.00-17.00

Warunki rekrutacji

Ukończone studia pierwszego stopnia. Przyjęcia według kolejności zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA LISTOPADA 2018

 

Uczestnicy

Studia są adresowane do osób, które chcą zmienić bądź rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz do osób, które chcę podjąć studia drugiego stopnia na kierunku „Finanse i Rachunkowość”. 

Wykładowcy
  1. Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk
  2. Prof. dr hab. Wanda Skoczylas
  3. Prof. US. dr hab. Tomasz Wiśniewski
  4. Prof. US dr Dr hab. Katarzyna Byrka-Kita
  5. Dr Tomasz Kufel
  6. Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
  7. Dr Andrzej Niemiec
  8. Dr Mirela Romanowska
  9. Dr Agnieszka Perepeczo
  10. Mgr Marta Łakomy-Zinowi
Organizacja nauki

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Przewidziano zajęcia w labolatoriach komputerowych.

Czas trwania
dwa semestry
Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów stanowiących program Studiów.

Opłaty

1950 zł za semestr (płatność za rok, semestr, raty)

Wykaz przedmiotów

Analiza przepływów pieniężnych i finansowych

Analiza sprawozdań finansowych

Analiza strategiczna

Benchmarking

Controlling finansowy

Elementy prawa cywilnego

Metody analizy ryzyka

Narzędzia analizy finansowej

Ocena efektywności inwestycji

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Podstawy zarządzania finansami

Rachunkowość zarządzcza

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)      Podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe,

2)      Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3)      Dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu  dowodów osobistych lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

4)      Poświadczoną kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć emailowo (wersja elektroniczna) lub papierowo na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. A. Mickiewicza 64, w pokoju nr 411 lub 432 .

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

kierownik:

Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk

sekretariat

sekretariat: dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz;

emial: edyta.mioduchowska-jaroszewicz@usz.edu.pl

tel. 91 444 2024, +48 728 817 375