STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
Jednostka prowadząca
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie dodatkowej specjalności i nabycie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audutu wewnętrznego w jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych i posiadanie 2-letniej praktyki w rozumieniu artykułu 286 ust. 1 pkt 5 lit. d z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, uprawnia do wykonywania czynności audytorskich.

Opis kierunku/Program

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych i pracowników sektora finansów publicznych i innych sektorów pragnących wykonywać funkcję audytora wewnętrznego. Studia przygotowują do międzynarodowego egzaminu na audytora wewnętrznego CGAP i CIA, wymaganego ustawą o finansach publicznych.

W przypadku międzynarodowego egzaminu na audytora  wewnętrznego niezbędną praktykę można potwierdzić pracą w zakresie audytu wewnętrznego oraz m.in. pracą w dziale kontroli wewnętrznej; pracą wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami; kontroli / zapewnienie jakości; może to być również tzw. Audyt prawny. Prócz tego zalicza się rok praktyki jeżeli posiada się kierunkowe wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo, rachunkowość / księgowość.

Przy egzaminie  CGAP praktyka powinna byc zaliczona w jednostkach sektora publicznego. Wiecej informacji na temat egzaminów międzynarodowych w zakładce certyfikaty na stronie www.iia.org.pl

Warunki rekrutacji

 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wybrany wydział

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowe informacje organizacyjne dot. planu zajęć oraz terminów opłat itp. przesłane zostaną pisemnie na adres do korespondencji.

Uczestnicy

Uczestnikiem studiów może być osoba, która ukończyła studia wyższe, co najmniej licencjackie

 

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możlwiość organizacji zjazdów w trybie zdalnym

Czas trwania
1 rok, 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objetych programem studiów

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze.

 

Wykaz przedmiotów

Semestr I

 1. Organizacja administracji publicznej - 15 godz.
 2. Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej - 5 godz.
 3. Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu - 10 godz.
 4. Organizacja audytu wewnętrznego - 10 godz.
 5. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego - 15 godz.
 6. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego (w tym audyt informatyczny) 20 godz.
 7. Etyka pracy audytora - 3 godz.
 8. Finanse publiczne - 10 godz.
 9. Zamówienia publiczne - 5 godz.
 10. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii - 10 godz.

Semestr II

 1. Zarządzania funduszami unijnymi - 10 godz
 2. Kontrola finansowa - 10 godz.
 3. Rachunkowość budzetowa - 20 godz.
 4. Ryzyko audytu wewnętrznego - 20 godz.
 5. Zarządzanie finansami - 10 godz.
 6. Podstawy analizy ekonomicznej - 15 godz.
 7. Sprawozdawczość budżetowa - 7 godz.

Ogółem 195 godzin

Dokumenty
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kwestionariusz osobowy kandydata - należy wygenerować i wydrukować po zarejestrowaniu się w ERK
 3. 1 zdjęcie (aktualna fotografia kandydata z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty mozna składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Studia Podyplomowe \\\\\\\\\\\\\\\"Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Usprawnieniu Zarządzania\\\\\\\\\\\\\\\"

pok. 420

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

 

 

Terminy
składania dokumentów
UWAGA! nabór na studia został przedłużony do 15 listopada br.
rozpoczęcia zajęć
listopad 2020
terminy zajęć

termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

termin zakońćzenia zajęć: czerwic 2021

Planowane terminy zjazdów

Semestr zimowy (tryb zdalny):

21,22.11.2020

5,6.12.20

19,20.12.2020

9,10.01.2021

23,24.2021

6,7.02.2021

20,21.02.2021

27,28.02.2021 

 Semestr letni:

13,14.03.2021

20,21.03.2021

10,11.04.2021

24,25.04.2021

8,9.05.2021

22,23.05.2021

5,6.06.2021

19,20.06.2021 (zjazd rezerwowy)

Kontakt
kierownik studiów

dr Anna Zbaraszewska

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

e-mail: anna.zbaraszewska@usz.edu.pl

sekretariat

mgr Jolanta Tomasik

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 420

e-mail: jolanta.tomasik@usz.edu.pl

tel. 91 444 2027