STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Autoprezentacja i negocjacje w biznesie
Jednostka prowadząca
Katedra Marketingu Usług
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Nowoczesne firmy wymagają od pracowników poszerzania wiedzy i ciągłego doskonalenia umiejętności. Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji osób pracujących w branżach wymagających  częstych kontaków interpersonalnych. Wiedza z zakresu negocjacji oraz umiejętność autoprezentacji to walory, które przydadzą się na wielu stanowiskach.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje zajęcia na których przestawione zostaną techniki negocjacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji. Uczestnicy studiów zdobędą również wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i zrozumieją znaczenie różnic międzykulturowych w biznesie.

Słuchacze zapoznają się również z problematyką dotyczącą autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, sposobów walki ze stresem oraz wezmą udział w praktycznych warsztatach negocjacyjnych.

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Uwaga: liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie negocjacji i autoprezentacji przydatnych zarówno w biznesie, jak w życiu osobistym.

W szczególności studia adresowane są do właścieli firm oraz kadry zarządzającej, specjalistów pracujących w handlu, działach obsługi klienta i administracji publicznej.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną tworzą nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Szczecińskiego rezprezentujący takie dyscypliny naukowe jak: marketing oraz praktycy z danej dziedziny (psycholog,  prawnik).

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się maksymalnie dwa razy w miesiącu,
Zajęcia w  soboty i niedziele (możliwe takze zajęcia w piatkowe popołudnia - w zależności od preferencji uczestników)

Czas trwania
2 semestry (180 h)
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem w formie testu wiedzy. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu  studiów podyplomowych.

Opłaty

1300 zł za semestr (2600 za całe studia).

Uczelnia nie pobiera wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 • Wprowadzenie do negocjacji     
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  poprzez negocjacje     
 • Techniki negocjacyjne w praktyce biznesu     
 • Etyka w negocjacjach i mediacjach      
 • Umiejętności negocjatora i ich praktyczne kreowanie
 • Psychologia stresu   
 • Zarządzanie czasem 
 • Podstawy mediacji      
 • Aspekty prawne negocjacji i mediacji      
 • Marketing wystawienniczy 
 • Negocjacje międzynarodowe
  i protokół dyplomatyczny
 • Techniki prezentacji oferty rynkowej
 • Socjotechnika w negocjacjach
 • Sztuka autoprezentacji w biznesie 
 • Warsztaty umiejętności negocjacyjnych    
Dokumenty
 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów
  (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
 • Kopia dowodu osobistego
  (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Sposób składania dokumentów

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Dokładne informacje na stronie wydziału: www.wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Izabela Ostrowska
Katedra Marketingu Usług
izabela.ostrowska@wzieu.pl

sekretariat

mgr Kinga Cieślicka
tel: (091) 44 43 376 (do godz. 15.00)

kom. 607-279-716 (po godz. 15 oraz w weekendy) 

e-mail: podyplomowe@wzieu.pl

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (parter, pokój 017)