STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem - REKRUTACJA TRWA
Jednostka prowadząca
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Wydział
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Cel studiów

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy  w zakładowych służbach BHP na stanowiskach: specjalisty, starszego specjalisty lub głównego inspektora BHP oraz do prowadzenia działalności własnej w zakresie nadzoru nad warunkami BHP. Studia umożliwiają nabycie kompetencji do zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy oraz na imprezach masowych. Absolwent studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem" będzie posiadał rzetelną i aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa.

Opis kierunku/Program

Program studiów jest zgodny z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji, wprowadzonymi Rozporządzeniem MNiSW z dn. 16.09.2016 r. W ramach przedmiotów realizowane są treści programowe uwzględniające najnowsze zmiany prawne w ustawodawstwie polskim i europejskim. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704) oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. oraz 29 czerwca 2005 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz. U. 2005 nr 117 poz. 986).

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Słuchaczami studiów moga być osoby które ukończyły studia I lub II stopnia.

Wykładowcy

Naszym atutem jest  kadra dydaktyczna składająca się z pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wysoko wykfalifikowanych specjalistów z innych instytucji.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (16-20) i soboty (9-18).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1400 za semestr

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2, 3 lub 4 raty.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego.

Wykaz przedmiotów

.

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia w formacie dowodowym
  • ksero dowodu osobistego (awers i rewers)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Osobiście w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Edukacji   

ul .Wawrzyniaka 15, pok. 203, lub za pośrednictwem poczty:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 15 stycznia do 28 lutego 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2018r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

mgr inż. Jarosław Słowiak

 

sekretariat

Joanna Czernecka

tel.(91) 444 3816

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

e-mail: uce@univ.szczecin.pl