STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem - rekrutacja trwa - zajęcia od marca!
Jednostka prowadząca
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Wydział
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Cel studiów

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy  w zakładowych służbach BHP na stanowiskach: specjalisty, starszego specjalisty lub głównego inspektora BHP oraz do prowadzenia działalności własnej w zakresie nadzoru nad warunkami BHP. Studia umożliwiają nabycie kompetencji do zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy oraz na imprezach masowych. Absolwent studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem" będzie posiadał rzetelną i aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa.

Opis kierunku/Program

Program studiów jest zgodny z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji, wprowadzonymi Rozporządzeniem MNiSW z dn. 16.09.2016 r. W ramach przedmiotów realizowane są treści programowe uwzględniające najnowsze zmiany prawne w ustawodawstwie polskim i europejskim. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704) oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. oraz 29 czerwca 2005 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz. U. 2005 nr 117 poz. 986).

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą nawydział.

 

Uczestnicy

Słuchaczami studiów moga być osoby które ukończyły studia I lub II stopnia.

Wykładowcy

Naszym atutem jest  kadra dydaktyczna składająca się z pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wysoko wykfalifikowanych specjalistów z innych instytucji.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (16-20) i soboty (9-18).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1400 za semestr

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2, 3 lub 4 raty.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego.

Wykaz przedmiotów

.

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia w formacie dowodowym
  • ksero dowodu osobistego (awers i rewers)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Osobiście w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Edukacji   

ul .Wawrzyniaka 15, pok. 203, lub za pośrednictwem poczty:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe od 28 stycznia 2019r. Zapraszamy! Zajęcia od marca 2019r.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2019r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

mgr inż. Jarosław Słowiak

 

sekretariat

Monika Pach-Sadowska

tel.(91) 444 3816

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

e-mail: uce@univ.szczecin.pl