STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Biopaliwa i odnawialne źródła energii - Studia dofinansowane przez WFOŚiGW
Jednostka prowadząca
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel studiów

Przekazanie słuchaczom wiedzy prawnej, ekonomicznej i przyrodniczej dotyczącej OZE;  zaznajomienie m.in. z potencjałem energetycznym Polski, zwłaszcza części północno-zachodniej, innowacyjnym pozyskiwaniem biopaliw, analizą dokumentacji planistycznej oraz metodami prowadzenia konsultacji i rozwiązywania konfliktów społecznych dotyczących inwestycji OZE.

Opis kierunku/Program

Na studiach podyplomowych słuchacze zostaną zapoznani m.in. z innowacyjną metodą pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im przekazana wiedza dotycząca odnawialnego potencjału energetycznego województwa zachodniopomorskiego (klimatycznego, hydrologicznego, geotermalnego i biopaliwowowego) umożliwiającego zwiększenie niezależności energetycznej (bezpieczeństwa energetycznego) województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny oraz ekonomiczny i prawny.

Przewidziane są zajęcia praktyczne dotyczące badań laboratoryjnych, analizy dokumentacji planistycznej oraz prowadzenia konsultacji (rozwiązywania konfliktów) społeczych związanych z inwestycjami w OZE a także zajęcia studyjne w instalacjach OZE w Polsce i w Niemczech .

Warunki rekrutacji

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe przynajmniej I stopnia (inżynierskie lub licencjackie).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

przyjete zosytaną pierwsze 22 osoby, które złożą dokumenty w terminie 10-28 IX 2018.

 

Uczestnicy

Studia podyplomowe „Biopaliwa i odnawialne źródła energii” skierowane są do wszystkich chętnych zainteresowanych alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii oraz ochroną środowiska, m.in. do urzędników państwowych i samorządowych, członków pozarządowych organizacji ekologicznych a także osób pragnących związać się zawodowo z energetyką odnawialną.

Ze względu na wymogi sponsora przyjmujemy jedynie chętnych z województwa zachodniopomorskiego.

Wykładowcy
 • Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US - specjaliści w zakresie produkcji biopaliw, ekonomista, klimatolodzy, hydrolog, biolog, dr nauk rolniczych;
 • członkowie Stowarzyszenia Akademia Komunikacji Społecznej zajmującego się propagowaniem odnawialnych źródeł energii i rozwiązywaniem konfliktów społecznych związanych z instalacjami OZE;
 • Główny Projektant Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
 • prawnik specjalizujący się w zapisach prawnych dotyczących energetyki odnawialnej,
 • pracownicy przedsiębiorstw związanych z energetyką odnawialną w Polsce i w Niemczech.
Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywały się dwa, ewentualnie trzy razy w miesiącu – w piątki po południu oraz w soboty. Zajęcia terenowe będą prawdopodobnie przeprowadzone w dni powszednie (2 dni).

Każdy ze słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne przygotowaną przez prowadzących w formie książkowej.  

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów. 

Opłaty

W związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie koszty dla słuchacza wyniosa jedynie 445 zł za semestr. Kwotę tę będzie mozna rozbić na raty - po 222,50 zl każda.

Wykaz przedmiotów
 • Atuty energetyki odnawialnej
 • Polityka energetyczna Polski i UE
 • Podstawy meteorologii i klimatologii Polski
 • Podstawy hydrologii i gospodarki wodnej Polski
 • Biopaliwa – zagadnienia ogólne
 • Biologiczne podstawy produkcji biopaliw
 • Ekonomiczne aspekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Podstawy prawne funkcjonowania i rozwoju energetyki odnawialnej
 • Polityka inwestycyjna i lokalizacyjna w energetyce odnawialnej
 • Dokumenty planistyczne w zakresie OZE
 • Potencjał aeroenergetyczny i solarny województwa zachodniopomorskiego
 • Energetyka wiatrowa i solarna
 • Energetyka wodna i geotermia
 • Mikroorganizmy jako źródła biopaliw
 • Zajęcia studyjne w elektrowniach OZE 
Dokumenty
 • Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
 • potwierdzona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich)
 • zdjęcie dowodowe

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

 

Sposób składania dokumentów

Termin składania dokumentów: 10-28 IX 2018

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, (ew. 310) – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek. Godz.: 7.30 -10.00 i 13.00 - 15.00, ew. później po uzgodnieniu telefonicznym (nr 91-444-2526). Istnieje mozliwość przeslania dokumentów pocztą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

 

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik 2018
terminy zajęć

19-20 X 2018, 9-10 XI 2018, 23-25 XI 2018, 30 XI - 1 XII 2018, 14-15 XII 2018, 4-5 I 2019, 19-20 I 2019, 16 II 2019

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek:

tel. 91-444-2526,                       

e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

 

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak:

tel. 91-444-2525,

e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl