STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Budowanie relacji z klientem
Jednostka prowadząca
Katedra Markeitngu Usług
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem studium jest dostarczyć wiedzę oraz w praktyce pokazać słuchaczom jak na konkurencyjnym rynku zdobyć i  zbudować  relacje z klientami.

Opis kierunku/Program

Podczas studiów podyplomowych Budowanie relacji z klientem uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia tworzenia więzi z klientem. Słuchacze nauczą się budować i realizować program lojalnościowy, strategię budowania relacji w  social media oraz pozostałych nowoczesnych kanałach w internecie. Dowiedzą się czy  storytelling, kampanie Google AdWords lub działania SEO mogą im w tym pomóc.  Eventy, spotkania biznesowe, targi i wystawy to kolejne narzędzia, za pomocą który można skutecznie budować relacje. Słuchacze dowiedzą się także na czym polega profesjonalna obsługa klienta oraz w praktyce będą uczyć się rozwiązywać sytuacje konfliktowe z trudnym klientem. Ponadto zdobędą wiedzę jak efektywnie analizować dane zawarte w bazach danych, wyodrębnić kluczowych klientów, zbadać ich satysfakcję, lojalność oraz poznać ich potrzeby i preferencje. Słuchacze wezmą także udział w warsztatach z wystąpień publicznych i własnej autoprezentacji oraz nauczą się radzić sobie ze stresem.

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami.

Wykładowcy

 Praktycy rynkowi/specjaliści z danej dziedziny oraz pracownicy Katedry Marketingu Usług WZiEU.

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się  jeden-dwa razy w miesiącu, w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty, ew. niedziele w zależności od preferencji słuchaczy

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem przedstawionym w sylabusie

Opłaty

1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 • Team building i komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Relacje z kluczowymi klientami
 • Trudny klient i rozwiązywanie konfliktów
 • Od programów lojalnościowych do lojalności 3.0
 • Budowanie relacji w mediach społecznościowych
 • Nowoczesne kanały dotarcia do klienta w internecie
 • Analiza satysfakcji i opłacalności klienta
 • Telemarketing i mailing jako sposoby pozyskania klienta
 • Badanie potrzeb i preferencji klientów- aktualne trendy
 • Sztuka autoprezentacji w biznesie
 • Wystąpienia publiczne i prezentacja oferty rynkowej
 • Skuteczna komunikacja z klientem
 • Bazy danych i technologie informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientem
 • Rola targów i wystaw w budowaniu relacji
 • Obsługa klienta
 • Psychologia stresu
 • Event i spotkania biznesowe jako forma budowania relacji z klientem
Dokumenty

- Kwestionariusz osobowy kandydata
- Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
- Kopia dowodu osobistego (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
- 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 - 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018r.
terminy zajęć

terminy zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Katedra Marketingu Usług

e-mail: urszula.chrachol@wzieu.pl

sekretariat

Dziekanat pok.  017 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 - 004 Szczecin

      

tel. 091-44-43-376 (do godz. 15.00) oraz

607-279-716 (po godz. 15.00 i w weekendy),  

 mail: podyplomowe@wzieu.pl