STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Certyfikowany Menedżer Projektów
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Rozwój indywidualnych kompetencji menedżerskich  w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

Podniesienie pozycji konkurencyjnej menedżerów oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw poprzez formalne potwierdzenie kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA 4LC).

Opis kierunku/Program

We współczesnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym, realizacja działalności biznesowej coraz częściej odbywa się poprzez projekty.  Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na profesjonalne kompetencje  z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Słuchacz studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów" zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu skutecznie i efektywne zarządzanie projektami. Ukończenie studiów zapewni przygotowanie do uzyskania certyfikatu międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA) na poziomie IPMA Level D.

 

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. K. Cieślicka, tel. (91) 444 3376; email: kinga.cieslicka@wzieu.pl

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera). Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uczestnicy

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe.
Studia są dedykowane dla pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), którzy chcą doskonalić swój warsztat i umiejętności poprzez poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami zalecanych przez wiodące metodyki zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, PMBOK, PCM) oraz potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności menedżerskie w tym zakresie międzynarodowym certyfikatem.
Studium przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przede wszystkim pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, akredytowani trenerzy IPMA oraz praktycy – specjaliści z zewnątrz.

Organizacja nauki

Studia obejmują dwa semestry, w sumie 184 godziny zajęć dydaktycznych. Zjazdy będą odbywać się  dwa razy w miesiącu, w weekendy (soboty i niedziele).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2500 zł/semestr

Wykaz przedmiotów
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Narzędzia planowania projektu zarządzanego klasycznie
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wybrane obszary zarządzania projektem
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Rachunek opłacalności 
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
 • Techniki kreatywne w analizie projektów
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie projektem w podejściu łańcucha krytycznego (CCPM)\
 • Zwinne podejście do zarządzania projektami
 • Monitorowanie projektu zarządzanego klasycznie
 • Przygotowanie do certyfikacji IPMA
Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata
• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• Kopia dowodu osobistego (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. K. Cieślicka, tel. (91) 444 3376; email: kinga.cieslicka@wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają sie w weekendy (sobota i niedziela), 2 zjazdy w miesiącu w sumie 10-11 zjazdów.

Kontakt
kierownik studiów

dr Joanna Rzempała

tel. 500-048-452

Katedra Organizacji i Zarządzania

sekretariat

Dziekanat (pokój 014)
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin
Tel. (91) 44-43-376

 

podyplomowe@wzieu.pl