STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Certyfikowany Menedżer Projektów - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Rozwój indywidualnych kompetencji menedżerskich  w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

Podniesienie pozycji konkurencyjnej menedżerów oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw poprzez formalne potwierdzenie kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA 4LC).

Opis kierunku/Program

We współczesnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym, realizacja działalności biznesowej coraz częściej odbywa się poprzez projekty.  Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na profesjonalne kompetencje  z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Słuchacz studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów" zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu skutecznie i efektywne zarządzanie projektami. Ukończenie studiów zapewni przygotowanie do uzyskania certyfikatu międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA) na poziomie IPMA Level D.

 

Warunki rekrutacji

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera). Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uczestnicy

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe.
Studia są dedykowane dla pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), którzy chcą doskonalić swój warsztat i umiejętności poprzez poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami zalecanych przez wiodące metodyki zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, PMBOK, PCM) oraz potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności menedżerskie w tym zakresie międzynarodowym certyfikatem.
Studium przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przede wszystkim pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, akredytowani trenerzy IPMA oraz praktycy – specjaliści z zewnątrz.

Organizacja nauki

Studia obejmują dwa semestry, w sumie 184 godziny zajęć dydaktycznych. Zjazdy będą odbywać się  dwa razy w miesiącu, w weekendy (soboty i niedziele).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2500 zł/semestr

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Narzędzia planowania projektu zarządzanego klasycznie
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wybrane obszary zarządzania projektem
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Rachunek opłacalności 
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
 • Techniki kreatywne w analizie projektów
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie projektem w podejściu łańcucha krytycznego (CCPM)\
 • Zwinne podejście do zarządzania projektami
 • Monitorowanie projektu zarządzanego klasycznie
 • Przygotowanie do certyfikacji IPMA
Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata
• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Studia uruchomione, trwa drugi nabór. Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają sie w weekendy (sobota i niedziela), 2 zjazdy w miesiącu w sumie 10-11 zjazdów.

Kontakt
kierownik studiów

dr Joanna Rzempała

tel. 500-048-452

Katedra Organizacji i Zarządzania

sekretariat

.