STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Coaching Zespołowy i Budowanie Efektywnych Zespołów
Jednostka prowadząca
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw w partnerstwie z firmą DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching ( www.dcc-grygorcewicz.pl )
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Studia mają na celu:

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami coachingu zespołowego w zakresie budowania efektywności i zaangażowania zespołów,

- przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli coacha zespołowego w organizacji,

- wyposażenie słuchaczy w praktyczne kompetencje do prowadzenia coachingu zespołowego, według modelu coachingu zespołowego DCC Evolution i zgodnie ze standardami etycznymi International Coach Federation.     

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe organizowane w partnerstwie z firmą DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching, jako propozycja utworzenia nowego, oryginalnego kierunku w odpowiedzi na trendy i potrzeby współczesnych organizacji biznesowych, opartego na praktycznym, komercyjnym doświadczeniu wykładowców w pracy coachingowej z zespołami przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Zaproszeni Eksperci praktycy poprowadzą zajęcia z obszaru m.in. Team buildingu, Storytellingu i Coachingu w sporcie.

Warunki rekrutacji

Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA TRWA DO 7 LISTOPADA 2018r. - ZAPRASZAMY

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

- menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą efektywnie zarządzać swoimi zespołami,

- HR Biznes Partnerzy, wspomagający procesy HR i procesy biznesowe w przedsiębiorstwach,

- trenerzy i coachowie wewnętrzni, którzy chcą poznać tajniki pracy z zespołami w organizacjach,

- coachowie i trenerzy, pracujący z zespołami i/lub liderami.

Wykładowcy

Anna Grygorcewicz: Coach PCC ICF, Coach Zespołowy TCI, trener i konsultant biznesu, Partner FRIS oraz Praktyk Points of YOU. Aktywnie wprowadza świadomość coachingową do firm, osiągając z liderami i zespołami wyższą efektywność zarządzania. Autorka szkoleń i programów coachingowych dla menedżerów, zespołów i firm. Szkoli trenerów i coachów w organizacjach oraz na studiach podyplomowych Akademii Coachingu i Psychologii w Biznesie. Pisze dla portalu HRPolska.pl oraz Doradcawbiznesie.pl

Tomasz Grygorcewicz: Coach ACC ICF, Coach Zespołowy TCI, projektant procesów rozwojowych dla firm. Trener obszarów budujących efektywność, integrację, zaangażowanie, współpracę i nastawienie na rozwiązania. Certyfikowany ekspert diagnozy, oceny i rozwoju kompetencji Advisio. Akredytowany „Konsultant przyszłości”. Wspiera m.in. Bridgestone, Radiometer, LM Wind Power Blades, TESCO, WTS, TTS, NCDC, DGS i wiele innych.

Oboje są partnerami w firmie konsultingowo-szkoleniowej DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching, rozwijającej menedżerów i zespoły w osiąganiu dobrych wyników w zdrowej atmosferze. Mają na koncie ponad 6000 h coachingu zespołowego, executive coachingu oraz szkoleń menedżerskich i sprzedażowych. Pracują według autorkich programów, w tym wg modelu coachingu zespołowego DCC EvolutionTM oraz modelu kompetencji menedżerskich DCC Complete Leader

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywały w Szczecinie, w soboty i niedziele w odstępach 2-4 tygodniowych

Czas trwania
2 semestry (176 godzin)
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń oraz zdanie praktycznego egzaminu końcowego.

Opłaty

2450 zł za semestr.

Jest możliwość uiszczania opłaty w ratach. Nie ma opłaty rekrutacyjnej.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów

- Istota coachingu zespołowego - model coachingu zespołowego DCC Evolution
- Team building jako sposób na zarządzanie energią zespołu
- Fazy dojrzewania zespołu
- Kontraktowanie i metody diagnozy jako podstawa do planowania procesu coachingu zespołowego i zaufania w zespole
- Podstawowe techniki coachingu
- Coaching zespołowy w sporcie inspiracją dla biznesu
- Określanie misji i celów zespołowych w procesie coachingu zespołowego
- Budowanie świadomości, odpowiedzialności i zasobów zespołu
- Zarządzanie konfliktem w zespole
- Praca z oporem i przekonaniami zespołowymi
- Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań zespołowych i tworzenia nowych nawyków wspierających efektywną pracę zespołową
- Superwizja grupowa - samodzielne sesje coachingu zespołowego
- Seminarium


Zaproszeni Eksperci praktycy poprowadzą zajęcia z obszaru m.in. Team buildingu i Coachingu w sporcie.

Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata
• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• Kopia dowodu osobistego (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• 1 zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie pok. 017 lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018
terminy zajęć

.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

sekretariat

Koordynator studiów:

mgr Anna Grygorcewicz 

tel. 503 506 970 

a.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl   

 

Sekretariat studiów:

mgr Kinga Cieślicka

Dziekanat pok. 017

ul. Cukrowa 8, Szczecin

tel. 91-44-43-376