STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Doradztwo i rachunkowość podatkowa
Jednostka prowadząca
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących

Opis kierunku/Program

W czasie dwóch semestrów można przygotować się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów

Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

 

Uczestnicy

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe, co najmniej licencjackie i chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wiedzę w zakresie podatków i rachunkowości

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy - specjaliści, zapewniający fachową pomoc przy rozwiązywaniu problemów praktycznych

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

W wypadku zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możlwiość organizacji zjazdów w trybie zdalnym

Czas trwania
1 rok, 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów objętych programem

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3800 zł (po 1900 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 równe raty w semestrze

 

 

Wykaz przedmiotów

Semestr I

 1. Źródla i wykładnia prawa - 5 godz.
 2. Systemny podatkowe - 10 godz.
 3. Zobowiązania podatkowe i ordynacja - 20 godz.
 4. Podatek od spadków i darowizn - 3 godz.
 5. Podatki lokalne, opłaty skarbowe - 3 godz.
 6. Postępowanie administracyjne - 10 godz.
 7. Międzynarodowe prawo podatkowe - 10 godz.
 8. Postępowanie egzekucyjne w administracji - 10 godz.
 9. Rachunkowość - 20 godz.
 10. Podatek od towarów i usług - 15 godz.

Semestr II

 1. Prawo karne skarbowe - 14 godz.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15 godz.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych - 15 godz.
 4. Prawo celne - 5 godz.
 5. Prawo dewizowe - 5 godz.
 6. Administracja finansowa i kontrola skarbowa - 6 godz.
 7. Ewidencja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych - 10 godz.
 8. Analiza podatkowa - 10 godz.
 9. Pisanie pism odwoławczych - 4 godz.
 10. Przepisy o doradztwie podatkowym - 5 godz.

Ogółem 195 godzin

Dokumenty
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. kwestionariusz osobowy kandydata - należy wygenerować i wydrukować po zarejestrowaniu się w ERK
 3. 1 zdjęcie  (aktualna fotografia kandydata z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

 

 

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finasów i Zarządzania

Studia Podyplomowe \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

pok. 420

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
do 26 lutego br.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2021
terminy zajęć

termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2021

termin zakończenia zajęć: luty 2022

Terminy zjazdów w semestrze letnim: 

20,21.03.2021 

10,11.04.2021 

24,25.04.2021 

8,9.05.2021 

22,23.05.2021 

5,6.06.2021 

19,20.06.2021 

26,27.06.2021 (zjazd rezerwowy)

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 408

e-mail: stanislaw.honko@usz.edu.pl

tel. 91 444 1986

sekretariat

mgr Jolanta Tomasik

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 420

e-mail: jolanta.tomasik@usz.edu.pl

tel. 91 444 2027