STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowsika nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotoweania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniugłębokim.

Opis kierunku/Program
 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju i klinika zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku rozwojowym
 • Psychostymulacyjna diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej, podstawy pracy terapeutyczno-edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyczne rozwiązania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, edukacja osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Wczesna interwencja, edukacja specjalna w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Wybrane problemy profilaktyki, stymulacji, korekcji i psychoterapii w działaniach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną (techniki relaksacyjne, muzyka, plastyka, zabawa, drama, kompensacja funkcji percepcyjno - motorycznych, mowy, profilaktyka uzależnień itp.)
Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

W celu przystąpienia do rekrutacji  należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
 4. Zdjęcia - 2 szt.
 5. Kserokopia dowodu osobistego
Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (od godz. 16:00-19:00), soboty (9:00-18:00) i niedziele (9:00-15:00).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym złożeniu i zaakceptowaniu przez recenzenta pracy dyplomowej.

Opłaty

2700 zł (1350 zł za semestr- możwliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4)

Wykaz przedmiotów
 • Edukacja integracyjna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością itelektualną
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Arteterapia
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Edukacja integracyjna
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Pomoc społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna stymulacja dziecka
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka
 • Semianrium
Dokumenty
 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
 4. Zdjęcia - 2 szt.
 5. Kserokopia dowodu osobistego

 

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Małgorzata Laryończuk

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (od godz. 16:00 - 19:00), soboty (9:00-18:00) i niedziele (9:00-15:00).

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Teresa Żółkowska, prof US

sekretariat

Małgorzata Laryończuk

tel. (0-91) 444-37-58, 3753 (pokój 3)

e-mail: malgorzata.laryonczuk@whus.pl