STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowsika nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotoweania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniugłębokim.

Opis kierunku/Program
 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju i klinika zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku rozwojowym
 • Psychostymulacyjna diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej, podstawy pracy terapeutyczno-edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyczne rozwiązania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, edukacja osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Wczesna interwencja, edukacja specjalna w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Wybrane problemy profilaktyki, stymulacji, korekcji i psychoterapii w działaniach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną (techniki relaksacyjne, muzyka, plastyka, zabawa, drama, kompensacja funkcji percepcyjno - motorycznych, mowy, profilaktyka uzależnień itp.)
Warunki rekrutacji

 W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

W celu przystąpienia do rekrutacji  należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
 4. Zdjęcia - 2 szt.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (od godz. 16:00-19:00), soboty (9:00-18:00) i niedziele (9:00-15:00).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym złożeniu i zaakceptowaniu przez recenzenta pracy dyplomowej.

Opłaty

2700 zł (1350 zł za semestr- możwliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4)

Wykaz przedmiotów
 • Edukacja integracyjna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością itelektualną
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Arteterapia
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Edukacja integracyjna
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Pomoc społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna stymulacja dziecka
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka
 • Semianrium
Dokumenty
 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
 4. Zdjęcia - 1 szt.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin

pokój 3 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
wrzesień 2019
terminy zajęć

wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Teresa Żółkowska, prof US

tel. kontaktowy: 603 781 731

e- mail: t.logos@wp.pl

sekretariat

Instytut Pedagogiki 

Joanna Kamińska

(pokój 14)

joanna.kaminska@usz.edu.pl