STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  nauczyciela klas  I – III szkoły podstawowej.

Opis kierunku/Program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Absolwenci szkół wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne (istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki na studiach podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne")

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecinskiego, UMCS Lublin oraz praktyków       z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w piątki (od godz. 15.00-20.00) i soboty (od 8.00-20.00).

Czas trwania
Studia trwają 1,5 roku ( 3 semestry)
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów  jest: zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych w programie studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów; zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata 1200zł za semestr (możliwość rozłożenia opłaty semestralnej max na 4 raty).

Uczelnia nie pobiera: wpisowego, opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki zgodnie z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

- Kwestionariusz kandydata na studia,

- odpis dyplomu (jeśli studia nie są o specjalności  nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia o   przygotowaniu pedagogicznym  lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela),

- 1 zdjęcie 

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

pok. nr 3   z dopiskiem  Studia Podyplomowe

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
Październik 2019 r.
terminy zajęć

październik 2019 r. - marzec 2021 r.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów:

dr Bożena Grzeszkiewicz,  

ul. Ogińskiego 16/17,

71-431 Szczecin;

pokój  12;tel. 91-4443739  i  609200016       

email; bozena_owl@op.pl   

sekretariat

 Instytut Pedagogiki

 tel 91 - 444-37-58