STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Geografia dla nauczycieli
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
Wydział
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Cel studiów

Na studiach podyplomowych prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie nauk geograficznych oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia” na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych zostal dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Obejmuje m.in. praktykę nauczycielską w szkole, jednodniowe zajęcia terenowe na Stacji Morskiej US w Międzyzdrojach, jednodniową wycieczkę objazdową po Województwie Zachodniopomorskim, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w muzeum geologicznym, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady otwarte (do wyboru) dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

Łącznie 440 godzin (w tym praktyka nauczycielska).

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA NA ROK 2020/2021 ZAKOŃCZONA

WSZYSCY KANDYDACI, KTÓRZY PRZESŁALI WE WRZEŚNIU ODPOWIEDNIE DOKUMENTY ZOSTALI PRZYJĘCI NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW. ZAPRASZAMY NA PIERWSZY ZJAZD 16 I 17 PAŹDZIERNIKA.

Ukończone studia wyższe. Posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych - zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej - Magdalena Klimczak, WNŚiP, ul Mickiewicza 16, 70-383.

Uczestnicy

Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) prowadzący zajęcia dotyczące geografii fizycznej oraz Instytutu Gospodarki przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) prowadzący zajęcia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

Organizacja nauki

W NAJBLIŻSZYM SEMESTRZE WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ. 

Zjazdy weekendowe, najczęściej co drugi tydzień. Zajęcia będą odbywały się  w piątki po południu i w soboty (+ jedna niedziela). Ostatni, trzeci semestr, zostanie ukończony na początku grudnia 2021r.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego możliwe jest wprowadzenie zdalnego uczestnictwa w zajęciach, bez konieczności przyjeżdzania na zjazdy. Forma prowadzenia zajęć (bezpośrednio lub on-line) uzależniona będzie od wytycznych władz rektorskich US.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz odbycie praktyk zawodowych w wybranej przez uczestnika studiów podyplomowych szkole.

Opłaty

1530 zł za semestr. Uczestnik studiow podyplomowych może wnieść opłatę semestralną  jednorazowo, w formie 2 rat po 765 zł lub 4 rat po 382,50 zł. Opłatę za ostatni semestr można wnieśc w maksymalnie dwoch ratach ze względu na skrócony czas jego trwania.

Wykaz przedmiotów

Astronomiczne podstawy geografii, Geomorfologia, Geologia z elem. gleboznawstwa, Kartografia i teledetekcja, Meteorologia i klimatologia, Hydrografia, Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Geografia fizyczna Polski, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, Geografia regionalna Polski, Geografia regionalna świata, Warsztaty laboratoryjne z geologii i gleboznawstwa, Ćwiczenia terenowe na Stacji Morskiej US, Aktualne kierunki badań w geografii, Podstawy GIS, Dydaktyka geografii, Praktyki dydaktyczne w szkole

Dokumenty
  • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe - wydruk do pobrania po rejestracji w systemie ERK
  • deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych - wydruk do pobrania po rejestracji w systemie ERK  
  • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • odpis lub kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego)
Sposób składania dokumentów

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod następujący adres:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego,

ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

Uwaga! Przyjęte zostaną tylko osoby, których dokumenty wpłyną pod wskazany adres w podanym terminie.

Po wysłaniu dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny z kierownictwem lub obsługą studiów podyplomowych w celu weryfikacji otrzymania przesyłki.

 

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA NA ROK 2020/2021 ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
16 X 2020
terminy zajęć

szczegółowy harmonogram zajęć po korekcie w załączniku

Załączniki

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek - 91-444-25-26,

e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak - 91-444-25-25,

e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl