STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Geografia dla nauczycieli
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk o Morzu
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel studiów

Na studiach podyplomowych prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie nauk geograficznych oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu geografia. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych zostal dostosowany do podstawy programowej oraz wzorcowych programów nauczania Geografii. Obejmuje m.in.  praktykę nauczycielską w szkole, jednodniowe zajęcia terenowe w Międzyzdrojach, jednodniową wycieczkę objazdową po Województwie Zachodniopomorskim, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w muzeum geologicznym, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady otwarte (do wyboru) dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia wyższe magisterskie (II stopnia). Posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych - zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zjazdy weekendowe, najczęściej co drugi tydzień. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się  w piątki po południu i w soboty (bez niedziel).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz odbycie praktyk zawodowych.

Opłaty

1450 zł za semestr, całość 4350 zł. Słuchacz może wnieść opłatę semestralną  jednorazowo, w formie 2 rat po 725 zł lub 4 rat po 362,50 zł każda.

Wykaz przedmiotów

Astronomiczne podstawy geografii, Geomorfologia, Geologia z elem. gleboznawstwa, Kartografia i teledetekcja, Meteorologia i klimatologia, Hydrografia, Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Geografia fizyczna Polski, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, Geografia regionalna Polski, Geografia regionalna świata, Warsztaty laboratoryjne z geologii i gleboznawstwa, Ćwiczenia terenowe na Stacji Morskiej US, Wykłady otwarte - aktualne kierunki badań w geografii, Podstawy GIS, Dydaktyka geografii, Praktyki dydaktyczne w szkole.

Dokumenty
  • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie geograficznych) jednolitych magisterskich lub II stopnia,
  • zdjęcie zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego)

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Termin składania dokumentów: 4-22 IX 2017

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, (ew. 310) – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek. Godz.: 12.00-15.00, ew. później po uzgodnieniu telefonicznym (nr 91-444-2526).

Istnieje możliwość przesłania podania i kopii dokumentów pocztą. Muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż do 22 IX (do godz. 15.00). W takim przypadku niezbędna będzie okazanie oryginałów dokumentów na pierwszym zjeździe.

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy! Termin składania dokumentów: 4-22 IX 2017
rozpoczęcia zajęć
październik 2017
terminy zajęć

Zajęcia rozpoczynają się w piątki o 16.30, w soboty zazwyczaj o 8.30. Planowane terminy zjazdów w 1. semestrze: 20-21 X 2017r., 3-5 XI, 17-18 XI, 1-2 XII, 15-16 XII, 26-27 I 2018 r., 3-4 II, 10 II.

Szczegółowy harmonogram zajęć w załączniku.

Załączniki
Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek 

tel. 91-444-2526,                     

e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

 

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak

tel. 91-444-2525 (godz. 7.30 - 15.00),

e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl                    

przerwa urlopowa: 24 VII - 31 VIII