STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Geografia dla nauczycieli
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk o Morzu
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel studiów

Na studiach podyplomowych prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie nauk geograficznych oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia” na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych zostal dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Obejmuje m.in.  praktykę nauczycielską w szkole, jednodniowe zajęcia terenowe w Międzyzdrojach, jednodniową wycieczkę objazdową po Województwie Zachodniopomorskim, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w muzeum geologicznym, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady otwarte (do wyboru) dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

Łącznie 380 godzin (w tym praktyka nauczycielska).

Warunki rekrutacji

Ukończone studia wyższe magisterskie (II stopnia). Posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych - zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wydział - Magdalena Klimczak, WNoZ, ul Mickiewicza 16, 70-383.

Uczestnicy

Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zjazdy weekendowe, najczęściej co drugi tydzień. Zajęcia będą odbywały się  w piątki po południu i w soboty (+ jedna niedziela).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów w formie przewidzianej planem studiów oraz odbycie praktyk zawodowych.

Opłaty

1450 zł za semestr. Słuchacz może wnieść opłatę semestralną  jednorazowo, w formie 2 rat po 725 zł lub 4 rat po 362,50 zł.

Wykaz przedmiotów

Astronomiczne podstawy geografii, Geomorfologia, Geologia z elem. gleboznawstwa, Kartografia i teledetekcja, Meteorologia i klimatologia, Hydrografia, Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Geografia fizyczna Polski, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, Geografia regionalna Polski, Geografia regionalna świata, Warsztaty laboratoryjne z geologii i gleboznawstwa, Ćwiczenia terenowe na Stacji Morskiej US, Wykłady do wyboru - aktualne kierunki badań w geografii, Podstawy GIS, Dydaktyka geografii, Praktyki dydaktyczne w szkole

Dokumenty
  • podania-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie geograficznych) jednolitych magisterskich lub II stopnia,
  • zdjęcie zgodne z wymaganiami okreslonymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • potwierdzona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego)
Sposób składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi US, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 205 (ew. 310) w godz. 7.30 - 10.00 i 13.00 - 15.00. W razie braku mozliwości dostarczenia dokumentów do godz. 15.00 prosimy o kontak telefoniczny: 91-444-25-26. Dokumenty można dostarczyć pocztą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Uwaga! Przyjęte zostaną tylko osoby, które w podanym terminie dostarczą stosowne dokumenty.

 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
19 X 2018
terminy zajęć

19-20 X 2018, 9-10 XI 2018, 23-25 XI 2018, 30 XI - 1 XII 2018, 14-15 XII 2018, 4-5 I 2019, 19-20 I 2019, 16 II 2019

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Świątek - 91-444-25-26,

e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl

sekretariat

mgr Magdalena Klimczak - 91-444-25-25, e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl