STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim
Jednostka prowadząca
Instytut Filologii Germańskiej
Wydział
Wydział Filologiczny
Cel studiów

Celem studiów jest nabycie określonych uprawnień w zakresie prowadzenia korespondencji handlowej w języku niemieckim i polskim. Studia przygotowują do uznawanego na terenie całych Niemiec egzaminu „Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent / Geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin“ przeprowadzanego przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Neubrandenburgu (IHK). Egzamin ten honorowany jest we wszystkich niemieckich przedsiębiorstwach.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą podjąć pracę na terenie Polski lub Niemiec, przede w wszystkim w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na eksport/import, handel lub produkcję. Przedstawicielstwa zagraniczne czy organizacje międzynarodowe oferują kolejne możliwości zatrudnienia.

Opis kierunku/Program

W ciągu dwóch semestrów słuchacze przygotowywani są do egzaminów na specjalistę do spraw kontaktów z zagranicą. Zajęcia w dużej mierze prowadzone są po niemiecku. Przekazywana jest wiedza na temat systemów gospodarczych i finansowych obu państw, a także o różnych rodzajach przedsiębiorstw, sposobach i zasadach ich funkcjonowania. Absolwenci poznają tajniki umów handlowych oraz różnego rodzaju dokumentacji i korespondencji przedsiębiorstwa, tłumaczą teksty o tematyce gospodarczej oraz gospodarczo-prawnej, ćwiczą konwersacje na tematy przedsiębiorstwa i gospodarki.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia minimum licencjackie, znajomość języka niemieckiego na poziomie językowym B2/C1  powinna być potwierdzona odpowiednim świadectwem egzaminacyjnym np. z Goethe-Institut lub TestDaF. W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Studia adresowane są: do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku filologia germańska lub na innym kierunku, którzy wykazują się znajomością języka niemieckiego w stopniu B2/C1 i chcą podjąć pracę jako specjalista ds. kontaktów z zagranicą w polskim lub niemieckim przedsiębiorstwie.

Wykładowcy

Wykładowcami  są pracownicy  Instytutu Filologii Germańskiej, w tym praktykujący tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz konsultant z niemieckiej firmiy doradczej dla biznesu.

Organizacja nauki

Zjazdy w weekendy (sobota, sporadycznie niedziela) 8 x w semestrze.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą sie wydaniem świadectwa ukończenia studiów. Warunkiem jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów.

 

Opłaty

1700 zł za semestr.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego w ratach (2,3 lub 4).

Wykaz przedmiotów

Tłumaczenia niemiecko-polskie  10 godz.

Tłumaczenia polsko-niemieckie  10 godz.

Tłumaczenia zintegrowane         20 godz.

Korespondencja biznesowa         40 godz.

Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwie              16 godz.

Podstawy prawne przedsiębiorczości w RFN     16 godz.

Komunikacja w przedsiębiorstwie                  16 godz.

Maszynopisanie      4 godz.

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe po rejestracji w ERK składa następujące dokumenty:

1. Podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (w załączeniu).

2. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4. Poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

5. Świadectwo potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

(W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego należy zgłosić się do kierownika studiów i potwierdzić znajomość języka na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą.

Adres:

Instytut Filologii Germańskiej
Aleja Piastów 40B,
71-065 Szczecin

pok. 103 (budynek 5)

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

8 zjazdów w semestrze (sobota/niedziela).

Dokładny plan zajęć podany zostanie w terminie późniejszym.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

e-mail: jolanta.mazurkiewicz@usz.edu.pl

tel. 91-444 30 22

sekretariat

mgr Urszula Nowakowska

e-mail: germ@univ.szczecin.pl

tel. 91-444 30 22