STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim
Jednostka prowadząca
Wydział Humanistyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Absolwenci opanowują wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczeń tekstów specjalistycznych z języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski, uczą się prowadzenia korespondencji w biznesie zarówno  w języku polskim, jak i niemieckim, orientują się w systemie gospodarczym Niemiec oraz w organizacji różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu specjalisty do spraw korespondencji w biznesie  w języku niemieckim i polskim. W ramach poszczególnych przedmiotów przekazywana jest wiedza oraz umiejętności wymagane na egzaminach na specjalistę do spraw korespondencji w biznesie („Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent / geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin”) przeprowadzanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Neubrandenburgu. Z tego względu wymagania egzaminacyjne miały znaczny wpływ na kształtowanie programu studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą podjąć pracę na terenie Polski i Niemiec, przede wszystkim w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na eksport/import, handel i produkcję, ale też w  przedstawicielstwach zagranicznych czy organizacjach międzynarodowych.

Opis kierunku/Program

W ciągu dwóch semestrów słuchacze przygotowywani są do egzaminów na specjalistę do spraw kontaktów z zagranicą. Zajęcia w dużej mierze prowadzone są po niemiecku. Przekazywana jest wiedza na temat systemów gospodarczych i finansowych obu państw, a także o różnych rodzajach przedsiębiorstw, sposobach i zasadach ich funkcjonowania. Absolwenci poznają tajniki umów handlowych oraz różnego rodzaju dokumentacji i korespondencji przedsiębiorstwa, tłumaczą teksty o tematyce gospodarczej oraz gospodarczo-prawnej, ćwiczą konwersacje na tematy przedsiębiorstwa i gospodarki.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia minimum piewrszego stopnia,

znajomość języka niemieckiego na poziomie językowym B2/C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) potwierdzona odpowiednim świadectwem egzaminacyjnym np. z Goethe-Institut lub TestDaF.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uwaga. Nabór został zakończony. Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów w roku 2020/2021 studia nie będą uruchomione.

 

Uczestnicy

Studia adresowane są: do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia germańska lub na innym kierunku, którzy wykazują się znajomością języka niemieckiego w stopniu B2/C1 i chcą podjąć pracę jako specjalista ds. kontaktów z zagranicą w polskim lub niemieckim przedsiębiorstwie.

Wykładowcy

Wykładowcami  są pracownicy Wydziału Humanistycznego US, specjaliści w nauczaniu języka niemieckiego, w tym praktykujący tłumacze przysięgli języka niemieckiego oraz konsultant z niemieckiej firmy doradczej dla biznesu.

Organizacja nauki

Zjazdy w weekendy (sobota, sporadycznie niedziela) - w każdym semestrze po 8 zjazdów.

Zajęcia w semestrzse zimowym 2020/2021 obędą sie odbywały online.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą sie wydaniem świadectwa ukończenia studiów. Warunkiem jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów.

 

Opłaty

1.700 zł za semestr.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na raty (2,3 lub 4).

Nie ma opłaty rekrutacyjnej / z tytułu wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Tłumaczenia niemiecko-polskie  10 godz.

Tłumaczenia polsko-niemieckie  10 godz.

Tłumaczenia zintegrowane         20 godz.

Korespondencja biznesowa         40 godz.

Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwie              16 godz.

Podstawy prawne przedsiębiorczości w RFN     16 godz.

Komunikacja w przedsiębiorstwie                  16 godz.

Maszynopisanie komputerowe      4 godz.

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe po rejestracji w ERK składa następujące dokumenty:

1. Skan podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia podyplomowe (dokument wygenerowany z systemu ERK i podpisany).

2. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Skan świadectwa potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

3. Jedno zdjęcia zgodne z wymogami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych (dostarczone w oryginale, po rozpoczęciu zajęć).

UWAGA! 

Na studia podyplomowe obowiązuje rekrutacja elektroniczna poprzez system ERK. Początek rekrutacji - 1 licpa 2020 r.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

 

Sposób składania dokumentów

Nabór został zakończony. Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów w roku 2020/2021 studia nie będą uruchomione.

 

Skany wymaganych dokumentów należy przesłać na adres mailowy:

renata.zuk@usz.edu.pl

w terminie do 15 XI 2020 r.

Uwaga!

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego należy zgłosić się mailowo (informacja wysłana na adres e-mail: renata.zuk@usz.edu.pl) w celu ustalenia terminu i trybu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Terminy
składania dokumentów
przesłanie skanów dokumentów: 15 XI 2020
rozpoczęcia zajęć
listopad 2020 r.
terminy zajęć

8 zjazdów w semestrze (w soboty, wyjątkowo w niedzielę).

Dokładny plan zajęć podany zostanie w terminie późniejszym.

Zajęcia w semsetrze zimowym 2020/2021 będą się odbywąły online.

 

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

e-mail: jolanta.mazurkiewicz@usz.edu.pl

 

sekretariat

mgr Renata Żuk

e-mail: renata.zuk@usz.edu.pl

tel.: 91 444 27 12

 

Adres Wydziału: 

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Humanistyczny

al. Piastów 40B, bud. nr 5

70-065 Szczecin