STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Logopedia i terapia pedagogiczna - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Uniwersyteckie Centrum Edukacji i Wydział Filologiczny
Wydział
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Cel studiów

Studia skierowane są do nauczycieli - absolwentów kierunków: filologia polska i pedagogika, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Opis kierunku/Program

Tematyka i ramowy program studiów: wstęp do logopedii i terapii pedagogicznej; fonetyka i fonologia języka polskiego; semantyka, składnia i morfologia języka polskiego w pracy logopedy i terapeuty; pedagogika specjalna; anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy i słuchu; diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia); diagnoza i terapia niepłynności mowy; diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce; audiologia i audiometria; podstawy foniatrii; podstawy ortodoncji; warsztat pracy logopedy; podstawy psychiatrii dziecięcej; emisja głosu; podstawy psychologii rozwojowej i poznawczej; warsztat pracy terapeuty zaburzeń uczenia się; oligofrenologopedia z terapią; neurologopedia; kształtowanie i rozwój mowy dziecka; surdologopedia; logorytmika; prawne podstawy działalności placówek oświatowych; prawne podstawy działalności placówek medycznych; warsztaty umiejętności interpersonalnych; neurolingwistyka; wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce; kultura języka polskiego z ortografią i interpunkcją; seminarium dyplomowe; praktyka zawodowa.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawność aparatu słuchu i mowy.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Absolwenci szkół wyższych posiadający kwalifikacje nauczycielskie kierunków: filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych, w tym pielęgniarstwa. 

Wykładowcy
Wykładowcy z:
 - UMSC Lublin – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
 - PUM – Szczecin
 - Uniwersytet Gdański
 - Uniwersytet Szczeciński
 - CPP Szczecin
 - praktykujący logopedzi
Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (16-20), soboty (9-18) i niedziele (9-13).

Czas trwania
4 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych programem studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Opłaty

1 700 zł za semestr

Wykaz przedmiotów

.

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • kwestionariusz osobowy - wydruk z systemu ERK
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia w formacie dowodowym

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Osobiście w sekretariacie:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

lub pocztą.

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 31.10.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019 r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Edyta Kopaczewska

uce@univ.szczecin.pl

sekretariat

Anna Lipińska

tel. 91 444 38 17

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

e-mail: anna.lipinska@univ.szczecin.pl