STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Logopedia i terapia pedagogiczna - rekrutacja trwa - zajęcia od marca!
Jednostka prowadząca
Uniwersyteckie Centrum Edukacji i Wydział Filologiczny
Wydział
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Cel studiów

Studia skierowane są do nauczycieli - absolwentów kierunków: filologia polska i pedagogika, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Opis kierunku/Program

Tematyka i ramowy program studiów: wstęp do logopedii i terapii pedagogicznej; fonetyka i fonologia języka polskiego; semantyka, składnia i morfologia języka polskiego w pracy logopedy i terapeuty; pedagogika specjalna; anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy i słuchu; diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia); diagnoza i terapia niepłynności mowy; diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce; audiologia i audiometria; podstawy foniatrii; podstawy ortodoncji; warsztat pracy logopedy; podstawy psychiatrii dziecięcej; emisja głosu; podstawy psychologii rozwojowej i poznawczej; warsztat pracy terapeuty zaburzeń uczenia się; oligofrenologopedia z terapią; neurologopedia; kształtowanie i rozwój mowy dziecka; surdologopedia; logorytmika; prawne podstawy działalności placówek oświatowych; prawne podstawy działalności placówek medycznych; warsztaty umiejętności interpersonalnych; neurolingwistyka; wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce; kultura języka polskiego z ortografią i interpunkcją; seminarium dyplomowe; praktyka zawodowa.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawność aparatu słuchu i mowy.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Absolwenci szkół wyższych posiadający kwalifikacje nauczycielskie kierunków: filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych, w tym pielęgniarstwa. 

Wykładowcy
Wykładowcy z:
 - UMSC Lublin – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
 - PUM – Szczecin
 - Uniwersytet Gdański
 - Uniwersytet Szczeciński
 - CPP Szczecin
 - praktykujący logopedzi
Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (16-20), soboty (9-18) i niedziele (9-13).

Czas trwania
4 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych programem studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Opłaty

1 700 zł za semestr

Wykaz przedmiotów

.

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia w formacie dowodowym
  • ksero dowodu osobistego (awers i rewers)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Osobiście w sekretariacie:

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

lub pocztą.

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe od 28 stycznia 2019r. Zapraszamy! Zajęcia od marca!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2019 r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Adrianna Seniów

uce@univ.szczecin.pl

sekretariat

Anna Lipińska

tel. 91 444 38 17

Uniwersyteckie Centrum Edukacji

ul. Wawrzyniaka 15

70-393 Szczecin

e-mail: anna.lipinska@univ.szczecin.pl