STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Matematyka - Studia Podyplomowe dla Nauczycieli - REKRUTACJA TRWA
Jednostka prowadząca
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na etapach kształcenia II - IV.

Opis kierunku/Program

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych - nabycie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA TRWA OD 15 STYCZNIA 2018r.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i wsześniejsze zarejestrowanie sie w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, przygotowują się do nauczania przedmiotu szkolnego matematyka, ubiegają się o uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w piątki (15.30 - 20.00) i soboty (8.00 - 20.00), ewentualnie w niedziele (8.00 - 14.00) (w razie konieczności).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen i wpisów z egzaminów lub zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów.

Opłaty

1450 zł/semestr

1450 zł x 3 semestry = 4350 zł

Wykaz przedmiotów

- rachunek różniczkowy i całkowy II

- geometraia analityczna

- algebra liniowa

- geometria

- technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

- dydaktyka matematyki

- geometria

- matematyka dyskretna

- arytmetyka szkolna z teorią liczb

- algebra

- rachunek prawdopodobieństwa i ststystyka

- rachunek rózniczkowy i całkowy I

- elementy logiki i teorii zbiorów

- elementy topologii

* praktyka dydaktyczna

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk ścisłych którzy posiadaja kwalifikacje pedagogiczne

-2 zdjęcia, legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK trwa od 15 stycznia do 28 lutego 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2018 r.
terminy zajęć

 Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym po zakończeniu rekrytacji.

Kontakt
kierownik studiów

dr Jolanta Ziemińska

sekretariat

Instytut Matematyki

mgr inż Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl

(91) 444 - 12 - 61