STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Matematyka - Studia podyplomowe dla nauczycieli (III i IV etap edukacyjny), edycja I
Jednostka prowadząca
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w  szkołach na etapach kształcenia III-IV. Program nauczania opracowany jest zgodnie  z Ustawą z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4.11.2011r. w sprawie  wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków (załącznik nr 3 tego rozporządzenia dotyczy studiów na kierunku matematyka) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych-nabycie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkołach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych uczelni posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje II stoopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk ścisłych.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych w kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc  do końca września 2016r.

 

 

 

Uczestnicy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe musi posiadać uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje drugiego stopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk ścisłych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki. Ponadto zajęcia z dydaktyki matematyki przewidziane są dla aktywnego zawodowego nauczyciela, który od wielu lat współpracuje z Instytutem Matematyki.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywac się będą wg terminarza zjazdów.

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany w terminie późniejszym

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen i wpisów z egzaminów lub zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów.

Opłaty

1600 zł/ sem. x 2 semestry = 3200 zł

Wykaz przedmiotów

Elementy logiki i teorii zbiorów

Matematyka dyskretna

Geometria

Geometria analityczna

Algebra liniowa

Rachunek różniczkowy i całkowy I

Rachunek różńiczkowy i całkowy II

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Arytmetyka szkolna z teorią liczb

Algebra

Elementy topologii

Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

Dydaktyka matematyki

Praktyka dydaktyczna

Dokumenty
  • podanie - kwestionariusz kandydata
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię fotokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

Limit przyjęć - 30.

Sposób składania dokumentów

Kpl. dokumentów  można składać osobiście pod adres jak w kontakcie. Na miejscu zostanie wykonana kopia oraz potwierdzenie oryginalności dyplomu.

W przypadku wysłania kpl. dokumentów pocztą należy dołączyć kopię dyplomu, a  oryginał okazać podczas pierwszego zjazdu.

 

Terminy
składania dokumentów
30.09.2016r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2016r.
terminy zajęć

terminarz zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym

Kontakt
kierownik studiów

dr Maciej Juniewicz

sekretariat

Wydział Matematyczno-Fizyczny

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

tel.kontaktowy 91-444-12-61

iwona.karbowiak@usz.edu.pl

Sekretariat Instytutu Matematyki p. 20