STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Menedżer projektów - REKRUTACJA TRWA
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie możliwości nowoczesnego prowadzenia projektów biznesowych według międzynarodowych metodyk zarządzania projektami. Koncepcja zakłada przedstawienie zarówno teorii zarządzania projektem jak i dobrych praktyk w dziedzinie prowadzenia projektów. W procesie dydaktycznym zakłada się współuczestnictwo praktyków biznesowych.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: metodyki zarządzania projektami, zarządzania projektem europejskim, rachunkowości zarządczej i budżetowania projektów. Słuchacze studiów zdobędą również wiedzę i umiejętności dotyczące kierowania zespołem projektowym, efektywnej komunikacji i zarządzania portfelem projektów. Zapoznają się również z narzędziami wspierającymi realizację projektów, w tym narzędziami informatycznymi.

Dodatkowe informacje dotyczące programu kształcenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe. W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej, jak i specjalistów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu zarządzania projektami.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przede wszystkim pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania oraz praktycy – specjaliści z zewnątrz.

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się  dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2000 zł/semestr

Wykaz przedmiotów

• Metodyka zarządzania projektami
• Zarządzanie projektem europejskim
• Narzędzia wspierające realizację projektu
• Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
• Przywództwo w zarządzaniu projektami
• Rachunek opłacalności projektów
• Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
• Techniki wywierania wpływu – efektywna komunikacja
• Zarządzanie portfelem projektów
• Zarządzanie zespołem projektowym

Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata
• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• Kopia dowodu osobistego (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 15 stycznia do 28 lutego 2018r. Dokładne informacje na stronie wydziału: www.wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
marzec 2018 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

prof. US dr hab. Wojciech Downar
Katedra Organizacji i Zarządzania

sekretariat

Dziekanat (pokój 014)
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin
Tel. (91) 44-43-120

podyplomowe@wzieu.pl