STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Menedżer sprzedaży - rekrutacja na semestr letni
Jednostka prowadząca
Katedra Markeitngu Usług
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem kształcenia jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługą klienta, jak również przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych i obsługi klienta. Ważne jest zarówno zdobycie przydatnej wiedzy, jak i prakttycznych umiejętności.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprzedażą i obsługą klienta. Bardzo ważne jest poznanie klienta i dostosowanie do niego odpowiednich technik sprzedaży. Słuchacz pozna również metody pomocne w zarządzaniu sprzedażą.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja rusza 27.01.2020 r.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą

Wykładowcy

Pracownicy Katedry Marketingu Usług WZiEU oraz zaproszeni praktycy rynkowi/specjaliści z danej dziedziny

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się  jeden-dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ew. piątki (w godzinach popołudniowych),  w zależności od preferencji słuchaczy

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem przedstawionym w sylabusie

Opłaty

1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 • Zarządzenie zespołem sprzedażowym
 • Organizacja działu sprzedaży
 • Negocjacje handlowe
 • Sztuka telefonowania i e-mailingu
 • Typy klientów i badanie ich potrzeb
 • Rozmowa handlowa i skuteczne techniki sprzedaży
 • Prezentacja oferty handlowej
 • Metody kształtowania lojalności klientów
 • Zarządzanie czasem
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Psychologia stresu
 • Zarządzanie kluczowymi klientami
 • Nowoczesne kanały sprzedaży i obsługi klienta
 • Marketing wystawienniczy
 • Metody badawcze pomocne w sprzedaży
 • Narzędzia informatyczne w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Elementy prawa w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Merchandising – cichy sprzedawca
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów
Dokumenty

- Kwestionariusz osobowy kandydata
- Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
- 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 - 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja poprzez system ERK rusza 27.01.2020 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2020 r.
terminy zajęć

terminy zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Agnieszka Smalec

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Katedra Marketingu Usług

e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com

tel. +48 607-279-716

sekretariat
.