STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Obrona Terytorialna w Systemie Bezpieczeństwa Polski
Jednostka prowadząca
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności predestynujących do służby w formacjach paramilitarnych o charakterze obrony terytorialnej, a także przygotowane do zakładania i kierowania organizacjami proobronnymi oraz szkolenia ich członków, którzy w przyszłości staną się rezerwuarem dla formacji obrony terytorialnej

Opis kierunku/Program

Przekazane słuchaczom pogłębionej wiedzy na temat uwarunkowań powstania oraz funkcjonowania obrony terytorialnej w Polsce i krajach sojuszu północnoatlantyckiego; słuchacze zapoznają się z różnego rodzaju zjawiskami grożącymi destabilizacją położenia wewnętrznego i międzynarodowego Polski oraz działaniami Obrony Terytorialnej i organizacji proobronnych służącymi neutralizacji tych niebezpieczeństw.

Warunki rekrutacji

Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

W wypracowaniu koncepcji kształcenia uczestniczyli oficerowie i chorążowie 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie oraz członkowie stowarzyszenia proobronnego tj. Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich.   Nazwa instytucji współpracujących: 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie, 12 Batalion Dowodzenia im. Ułanów Podolskich.

Wykładowcy

Prof. dr hab. Wątor Adam

Dr hab. Tomczyk Ryszard, prof. US

Dr hab. Walczak Henryk, prof. US

Dr hab. Wojtaszak Andrzej, prof. US

Dr hab. Gałaj-Dempniak Renata, prof. US

Dr hab. Sikorski Tomasz, prof. US

Dr Chrobak Piotr

Dr Ptaszyński Radosław

Dr Faszcza Dariusz

Dr Szyller Małgorzata

Dr Cupryjak Marek

Mgr Krysiński Jarosław

Organizacja nauki

16 zjazdów (soboty i niedziele) albo 14 zjazdów (piątki, soboty, niedziele). Zdecydują słuchacze.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

średnia ocen z wszystkich przedmiotów

Opłaty

1500 zł za semestr, 3000 za rok

Wykaz przedmiotów

- działania partyzanckie - historia i współczesność

- podstawy prawne funkcjonowania Obrony Terytorialnej oraz stowarzyszeń proobronnych w Polsce współczesnej

- obrona terytorialna w II i III Rzeczypospolitej

- organizacja, struktura i funkcjonowanie Obrony Terytorialnej w Polsce

- geopolityka a obrona terytorialna

- obrona terytorialna w wybranych państwach NATO

- współczesna polityka obronna Polski

- organizacje terrorystyczne-taktyka i zasady działania terrorystów

- organizacja ćwiczeń praktycznych w lokalnych organizacjach obronnych

- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

- terenoznawstwo i topografia

- metodyka nauczania i wychowania w organizacjach proopbronnych

- zajęcia strzeleckie

- ochrona obiektów, osób i mienia oraz neutralizacja skutków klęsk żywiołowych i działań wojennych

- identyfikacja zagrożeń - metody ostrzegania i alarmowania

- organizacja, struktura i funkcjonowanie Obrony Terytorialnej w Polsce

Dokumenty
  • podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowany z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Humanistyczny   

Uniwersytet Szczeciński                                                    

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe od 28 stycznia 2019r. Zapraszamy! Zajecia od marca!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2019r.
terminy zajęć

zostaną ustalone w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Henryk Walczak, prof. US 

e-mail:  henryk_walczak@poczta.fm,   tel. 091/4443317

sekretariat

Grażyna Mazgoła  e-mail:  ihism@whus,pl, tel. 091/4443301