STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Opieka senioralna
Jednostka prowadząca
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia – Zakład Promocji Zdrowia
Wydział
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Opis kierunku/Program

Studia na tym kierunku są odpowiedzią na nowe wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników przygotowanych do pracy z seniorami. 

Efektem nauczania będzie przede wszystkim wyrobienie u słuchaczy umiejętności efektywnego i skutecznego wspierania seniorów w różnych środowiskach, organizowania dla nich różnorodnych form aktywacji oraz opieka nad osobą starszą.

Warunki rekrutacji

Na studia podyplomowe mogą być przyjęci kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujący się co najmniej tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera potwierdzonym odpowiednim dyplomem).

Limit przyjęć – 60 słuchaczy

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

 

Uczestnicy

Absolwenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, oraz osoby zawodowo zajmujące się opieką społeczną nad osobami starszymi: pedagodzy specjalni, psycholodzy, socjolodzy, specjaliści pracy socjalnej i pracownicy opieki społecznej oraz zdrowotnej – zarówno pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci oraz inne osób zatrudnione w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki nad osobami starszymi, miejskich i powiatowych ośrodkach pomocy społecznej a także pracownicy administracji publicznej rządowej i samorządowej zajmujących się realizacją i projektowaniem instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi i polityki ludnościowej  (w sektorze zdrowotnym i zabezpieczenia społecznego).

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Wykładowcy

Kadrę naukowo-dydaktyczną prowadząca zajęcia stanowią pracownicy Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz wykwalifikowani praktycy (Domów Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku)

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (w weekendy: sobota i niedziela).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia  ze wszystkich przedmiotów, zdobycie 30 punktów ECTS oraz złożenie i obrona pracy końcowej.

Opłaty

Opłata 900 zł za semestr (możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 2 raty).

Wykaz przedmiotów

Starzenie się człowieka i psychologia starości; Perspektywy zmian w stylu życia seniorów; Polityka społeczna i zdrowotna; Instytucjonalne wspomaganie osób starszych; Kinezygerontoprofilaktyka; Dietetyka wieku senioralnego; Biologiczne aspekty starzenia się; Choroby osób starszych; Katalog chorób - innowacyjne leczenie; Geriatria; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Opieka w specjalistycznej placówce dziennego pobytu; Opieka w specjalistycznej placówce dla przewlekle somatycznie chorych; Seminarium oraz praktyki.

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • podanie – kwestionariusz kandydata;
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście albo pocztą

Adres: Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US, Al. Piastów 40 b, bl. 6, 70-065 Szczecin

Mgr Beata Cyranka

Telefon 914442733

e-mail: beatacy@o2.pl

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe od 28 stycznia 2019 r. Zapraszamy! Zajęcia od marca!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2019 r.
terminy zajęć
Plan zostanie podany po zakończonym naborze na studia.
Kontakt
kierownik studiów

Dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US

Telefon 914442744

e-mail:wz@univ.szczecin.pl

sekretariat

Mgr Beata Cyranka

Telefon 914442733

e-mail:beatacy@o2.pl