STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika leczniczo - terapeutyczna - NOWOŚĆ
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy - nauczycieli, pedagogów specjalnych oraz inne osoby z wyższym wykształceniem, posiadających przygotowanie pedagogiczne, w interdyscyplinarną wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami chorującymi przewlekle i z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto celem jest rozwój kompetencji Słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością ruchową i chorych przewlekle.

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe adresowane są do pedagogów, pedagogów specjalnych, absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich), a także do psychologów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, ratowników medycznych zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz poszerzeniem kwalifikacji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i chorującymi na choroby przewlekłe.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.  

 

 

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kwestionariusz osobowy kandydata
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
  • zdjęcia - 2 szt.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich), pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz inne osoby z wyższym wykształceniem, posiadające przygotowanie pedagogiczne, zainteresowane zdobyciem wiedzy oraz poszerzeniem kwalifikacji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i osobami chorującymi na choroby przewlekłe.

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób chorujących na choroby przewlekłe.

Wykładowcy

.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych.

Forma zakończenia studiów: egzamin końcowy. 

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie trzech semestrów (zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów), spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

Opłaty

1200 zł./semestr

Wykaz przedmiotów

.

Dokumenty
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kwestionariusz osobowy kandydata do wydrukowania z systemu ERK
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

W sekretariacie studiów (osobiście lub listownie).

Terminy
składania dokumentów
30 września 2019
rozpoczęcia zajęć
październik 2019
terminy zajęć

.

Kontakt
kierownik studiów

dr n. społ. Agata Chilman, e-mail:  agata.chilman@usz.edu.pl, tel. 500 226 298

sekretariat

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17 ,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53