STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel, nauczyciel – wychowawca, pedagog w placówkach oświatowych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych (socjoterapeutycznych) w zakresie podejmowania oddziaływań edukacyjnych (wychowawczych, profilaktycznych, korekcyjnych) wobec osób nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem (zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, itp.).

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Studia mają charakter kwalifikacyjny, dla osób chcące zdobyć wiedzę i uprawnienia niezbędne do pracy w charakterze pedagoga (nauczyciela-wychowawcy, nauczyciela) w placówkach oświatowych o charakterze resocjalizacyjnym (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, itp.) lub profilaktycznym (Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii).

Warunki rekrutacji

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy kandydata,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego,
  • zdjęcia - 1 szt.,

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą do wybranego Instytutu.

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadające wykształcenie wyższe: ukończyły studia I lub II stopnia, lub jednolite magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych: resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, oraz w pracy środowiskowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktyków (nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w instytucjach resocjalizacyjnych i profilaktycznych).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w soboty (od godz. 8.00-20.00) i niedziele (od godz. 8.00-16.00).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

  

Opłaty

3900 zł (1300 zł za semestr- możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW. Liczeba godzin realizowanych w ramach studiów podyplomowych jest zgodna z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy kandydata,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego,
  • zdjęcia - 1 szt.,
Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą na adres:

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

z dopiskiem  Studia Podyplomowe „Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień”

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedlużona do 31 października 2019 r. W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą do wybranego Instytutu.
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019
terminy zajęć

listopad 2019 - marzec 2021

Kontakt
kierownik studiów

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka,

e-mail: barbara.kromolicka@usz.edu.pl

sekretariat

dr Paweł Popek (pok. 200)

Instytut Pedagogiki US

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

email: pawel.popek@usz.edu.pl

tel. 48 608 631 050