STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień - rekrutacja na semestr letni
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel, nauczyciel – wychowawca, pedagog w placówkach oświatowych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych (socjoterapeutycznych) w zakresie podejmowania oddziaływań edukacyjnych (wychowawczych, profilaktycznych, korekcyjnych) wobec osób nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem (zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, itp.).

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Studia mają charakter kwalifikacyjny, dla osób chcące zdobyć wiedzę i uprawnienia niezbędne do pracy w charakterze pedagoga (nauczyciela-wychowawcy, nauczyciela) w placówkach oświatowych o charakterze resocjalizacyjnym (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, itp.) lub profilaktycznym (Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii).

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni rusza 27.01.2020 r.

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy kandydata,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego,
  • zdjęcia - 1 szt.,

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą do wybranego Instytutu.

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadające wykształcenie wyższe: ukończyły studia I lub II stopnia, lub jednolite magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych: resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, oraz w pracy środowiskowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktyków (nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w instytucjach resocjalizacyjnych i profilaktycznych).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w soboty (od godz. 8.00-20.00) i niedziele (od godz. 8.00-16.00).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

  

Opłaty

3900 zł (1300 zł za semestr- możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW. Liczeba godzin realizowanych w ramach studiów podyplomowych jest zgodna z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy kandydata,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego,
  • zdjęcia - 1 szt.,
Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą na adres:

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

z dopiskiem  Studia Podyplomowe „Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień”

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja poprzez system ERK rusza od 27.01.2020 r. W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na adres instytutu.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2020 r.
terminy zajęć
od marca 2020 r.
Kontakt
kierownik studiów

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka,

e-mail: barbara.kromolicka@usz.edu.pl

sekretariat

dr Paweł Popek (pok. 200)

Instytut Pedagogiki US

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

email: pawel.popek@usz.edu.pl

tel. 48 608 631 050