STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z przewlekłą chorobą, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością sprzężoną, a ponadto z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Opis kierunku/Program

Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel: specjalista- pedagog specjalny i wspomagający w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej oraz integracyjnej; do pracy z osobami objętymi indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem; rewalidacji indywidualnej w przedszkolu, szkole i placówce oraz prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole oraz placówce.

Warunki rekrutacji

Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

- kwestionariusz osobowy kandydata  - wydruk z systemu ERK

- odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

- zdjęcie

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się już od 1 lipca  2020:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wybrany wydział

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 - 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

- obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach

- zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia). Poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie Słuchacza, którą każdy zainteresowany zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach edycji,

- spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

Opłaty

4350 zł (1450 zł za semestr - możwliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

- podanie/ kwestionariusz osobowy kandydata - wydruk z systemu ERK

- odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

- zdjęcie

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się już od 1 lipca  2020:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wybrany wydział

Sposób składania dokumentów

Przesłać pocztą:

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Krakowska 71-79

71-004 Szczecin

dopisek \"studia podyplomowe\"

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona od 01.07.2020r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2020
terminy zajęć

październik 2020 - marzec 2022

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Teresa Żółkowska, prof US

tel. kontaktowy: 603 781 731

e- mail: t.logos@wp.pl

sekretariat

Anna Marczuk Strawa

tel: 91 4443356, 

anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl