STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo administracyjne i samorządowe
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

Opis kierunku/Program

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 15 przedmiotów (łącznie 217 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym. 

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 
30.09.2018 r.

Uczestnicy

Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym. 

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych). Zajęcia prowadzą m.in.: prof zw. dr hab. Bronisław Ziemianin; prof zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski; dr hab. prof. US Jerzy Ciapała; dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska; dr hab. prof US Rajmund Molski; dr hab. prof US Aleksandra Monarcha-Matlak; dr hab. prof US Małgorzata Ofiarska; dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska; dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz; dr Beata Kanarek; dr Ewa Koniuszewska; dr hab. Daniel Wacinkiewicz; dr Przemysław Kledzik; dr Agnieszka Choduń; dr Mikołaj Rylski.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

Opłaty

I semestr - 1600 złotych II semestr - 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów
 1. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
 2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 3. Postępowanie administracyjne
 4. Prawo samorządu terytorialnego
 5. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
 6. Tworzenie prawa miejscowego
 7. Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
 8. System podatków i opłat lokalnych
 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 10. Etyka w administracji publicznej
 11. Podstawy prawa europejskiego
 12. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
 13. Zamówienia publiczne
 14. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 15. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego
Dokumenty

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów,

– kserokopia dowodu osobistego.

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 23.07.2018r. do dnia 30.09.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 4 w godzinach 10.00-14.00.

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

ul. Narutowicza 17a, pok. 301B

70-240 Szczecin

malgorzata.ofiarska@wpiaus.pl

sekretariat

mgr Agnieszka Król

pokój nr 4

tel.  91 444 28 18

e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl