STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo Ochrony Środowiska
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z ochroną środowiska. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu ochrony środowiska będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. 

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje przedmioty:

Legislacja środowiskowa

Wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska

Międzynarodowe prawo środowiska

Unijne prawo środowiska

Partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska

Decyzje środowiskowe

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska

Cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska

Przestępstwa przeciwko środowisku

Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska

Ekoetyka

Podstawy prawnej ochrony środowiska

Ekoprawo w zamówieniach publicznych

Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska

System ocen oddziaływania na środowisko

Ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym

Materialne prawo ochrony środowiska

Ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

Plan studiów przewiduje 240 godzin dydaktycznych oraz 36 punkty ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

Nazwa instytucji współpracujących Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Warunki rekrutacji

Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

 

 

Uczestnicy

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy administracji publicznej, instytucji związanych z ochroną środowiska, podmioty korzystające ze środowiska, prawnicy.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe. Z uwagi na epidemię COVID-19 zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams, zgodnie z harmonogramem w czasie rzeczywistym (do odwołania).

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pracy dyplomowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa ochrony środowiska.

Opłaty

Opłata: 3.500,00 zł.

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów

Legislacja środowiskowa

Wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska

Międzynarodowe prawo środowiska

Unijne prawo środowiska

Partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska

Decyzje środowiskowe

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska

Cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska

Przestępstwa przeciwko środowisku

Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska

Ekoetyka

Podstawy prawnej ochrony środowiska

Ekoprawo w zamówieniach publicznych

Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska

System ocen oddziaływania na środowisko

Ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym

Materialne prawo ochrony środowiska

Ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

Dokumenty

Dokumenty:

1. podanie/kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK)

2. odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. dwa zdjęcia

Sposób składania dokumentów

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/erkus/index.php

Rejestracja od 1 do 26 luty 2021 r.Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 26.02.2021 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

Terminy
składania dokumentów
26 luty 2021 r.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2021 r.
terminy zajęć

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. Anna Barczak, prof. US

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

tel. 91 444 28 10 (preferowany kontakt poprzez e-mail)

sekretariat

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Ewa Szubert

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

email: ewa.szubert@usz.edu.pl

tel. 91 444 28 18 (preferowany kontakt poprzez e-mail)

 

Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK
(w razie problemów technicznych):

mgr Paweł Barabasz
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 309

tel. 91 444 28 39
e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl