STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo pracy
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie prawa pracy, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z tym, program studiów podyplomowych zakłada formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie lub poszerzy swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, jak również umożliwienie realizacji aktywności zawodowej w obszarach związanych z prawem pracy, np. w działach kadr, jednostkach służby socjalnej, służby BHP.

Opis kierunku/Program

W procesie kształcenie uczestniczy Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako interesariusz zewnętrzny.

Program kształcenia obejmuje 11 przedmiotów w łącznym wymiarze 160 godzin.

Absolwent studiów uzyska ponadto interdyscyplinarne umiejętności w zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między innymi z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i handlowego. W odniesieniu do kompetencji społecznych efektem kształcenia studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w grupie oraz otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych.

Ponadto efektem kształcenia jest wzrost świadomości słuchacza co do złożoności problematyki prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz w zakresie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego.

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

 

Uczestnicy

Pracownicy działów kadr lub spraw socjalnych, służby bhp, pracownicy socjalni, inspektorzy pracy, członkowie zarządów spółek, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków – sędziów oraz radców prawnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

 

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

Opłaty

I semestr – 1750 złotych II semestr – 1750 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

1. BHP

2. Elementy prawa cywilnego i handlowego

3. Ubezpieczenia społeczne

4. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika oraz nadzór nad warunkami pracy

5. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

6. Ochrona danych osobowych pracowników

7. Prawo pracy w przepisach szczególnych

8. Procesowe prawo pracy

9. Stosunek pracy

10. Zbiorowe prawo pracy

11. Źródła i zasady prawa pracy

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów,

– kserokopia dowodu osobistego.

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 12.06 do dnia 30.09.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Pracy”

 

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 102 lub pok. 202  w dniach 10.09.2018 r. – 21.09.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r.
terminy zajęć

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

 

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 202
email: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 27

sekretariat

Obsługa administracyjno-techniczna - mgr Adriana Tomczyk
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 102
e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl 
tel. 91 444 28 19

Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK (w razie problemów technicznych):
Paweł Barabasz
pok. 306
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Narutowicza 17 a, 70-240 Szczecin

tel. 91 444 28 63
e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl