STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przygotowanie pedagogiczne
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego , dydaktycznego i praktyki pedagogicznej.

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. M. Laryończuk, tel. (91) 444 3753; email: malgorzata.laryonczuk@whus.pl

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Osoby , które ukończyły studia I lub II stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów - praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty , przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych , po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1200 zł za semestr

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki , psychologii , dydaktyki , metodyki  zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dokumenty
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów ,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zdjęcia 2 szt. ,
  • kserokopia dowodu osobistego.
Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Małgorzata Laryończuk

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. M. Laryończuk, tel. (91) 444 3753; email: malgorzata.laryonczuk@whus.pl
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

październik 2017 r. - luty 2019 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Moś

tel.607920333

e- mail: malgorzataanna@onet.eu

sekretariat

Małgorzata Laryończuk

tel. (0-91) 444-37-53 (pokój 3)

e-mail: malgorzata.laryonczuk@whus.pl