STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przygotowanie pedagogiczne
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program

Jest to VI edycja studiów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego , dydaktycznego i praktyki pedagogicznej.

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Osoby , które ukończyły studia I lub II stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów - praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty , przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Opłaty

1300 zł za semestr

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki  zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dokumenty
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zdjęcia 2 szt.,
  • kserokopia dowodu osobistego.
Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Justyna Stolarska

Wydział Humanistyczny

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

październik 2018 r. - luty 2020 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Moś

tel. 607920333

e- mail: malgorzataanna@onet.eu

sekretariat

Justyna Stolarska

tel. (0-91) 444-33-51 (pokój 193)

e-mail: justyna.jablonska@usz.edu.pl