STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przygotowanie pedagogiczne
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program

Jest to VII edycja studiów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci I, II stopnia, jednolitych magisterskich.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów - praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty , przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Opłaty

1300 zł za semestr

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki  zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dokumenty
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy  - wydruk z systemu ERK
  • zdjęcie - 1 szt.,

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin

 

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
wrzesień 2019
terminy zajęć

wrzesień 2019 r. - marzec 2021 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Moś

tel. 607920333

e- mail: malgorzataanna@onet.eu

sekretariat

Joanna Kamińska

(pokój 14)

e-mail: joanna.kaminska@usz.edu.pl