STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Public Relations i komunikacja społeczna - rekrutacja na semestr letni
Jednostka prowadząca
Katedra Markeitngu Usług
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem kształcenia jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu public relations w podmiotach rynkowych i ich relacji z mediami

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu public relations. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. relacji z mediami i pracownikami. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę dotyczącą wykorzystania technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), by przekazać czytelny i zrozumiały komunikat dla rozmówcy. Uzyskają także wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania wywiadów dla mediów, organizowania konferencji czy wystąpień publicznych. Zdobycie ich ułatwi słuchaczom komunikację z mediami oraz zniweluje popełniane błędy, jak również umożliwi lepszą współpracę z dziennikarzami. Słuchacze będą doskonalić umiejętności z zakresu różnorodnych sytuacji negocjacyjnych i radzenia sobie ze stresem, jak również poznają metody efektywnego zarządzania czasem. Zapoznają się z konkretnymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w Internecie, szczególnie zostanie przybliżona tematyka dotycząca mediów społecznościowych. Wykaz przedmiotów został podany poniżej. Liczba godzin: 190

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na semstr letni rusza 27.01.2020 r.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie public relations

Wykładowcy

Pracownicy Katedry Marketingu Usług WZiEU oraz zaproszeni praktycy rynkowi/specjaliści z danej dziedziny

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się  jeden-dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ew. piątki (w godzinach popołudniowych),  w zależności od preferencji słuchaczy

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem przedstawionym w sylabusie

Opłaty

1300zł/semestr (rocznie 2600zł)

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 • Podstawy public relations i komunikacji społecznej
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Warsztat pisania tekstów w PR
 • Efektywność i skuteczność PR, monitoring mediów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Negocjacje i protokół dyplomatyczny
 • Wywiady w mediach
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Lobbing i sponsoring
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Etyka PR i komunikacji społecznej
 • Prawo prasowe i autorskie
 • System identyfikacji wizualnej
 • Internet jako narzędzie PR
 • Nowe media w komunikacji
 • Komunikowanie w polityce
 • Zarządzanie czasem
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie
 • Konsultacje społeczne
 • Wybrane aspekty badań dotyczące PR i komunikacji społecznej
 • Rola targów i wystaw w działalności PR
Dokumenty

- Kwestionariusz osobowy kandydata
- Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
- 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 - 004 Szczecin

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja poprzez system ERK rusza 27.01.2020r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2020 r.
terminy zajęć

terminy zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Agnieszka Smalec

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Katedra Marketingu Usług

e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com

tel. +48 607-279-716

sekretariat
.