STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość Budżetowa – w Żarach
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.
Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do rachunkowości 8h

2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16h

3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16h

4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20h

5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20h

6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12h

7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12h

8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16h

9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12h

10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16h

11. Rachunkowość zarządcza  jednostek sektora finansów publicznych 8h

12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8h

13. Zamówienia publiczne 12h

14. Budżet zadaniowy            8h

15. Controlling środków unijnych 8h.

Razem 192 h.

 

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści – praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 9:00- 17:30, niedziela: 9:00-13:00 lub do 17:30.

MIEJSCE STUDIÓW: Łużycka Szkoła Wyższa Żary

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem ustnym z wybranych przedmiotów. Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego (nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych).

Opłaty

1700zł/semestr (możliwość płacenia w dwóch ratach w semestrze).

Wykaz przedmiotów

1.Wprowadzenie do rachunkowości 8
2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16
3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16
4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20
5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20
6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12
7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12
8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16
9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12
10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16
11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 8
12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
13. Zamówienia publiczne 12
14. Budżet zadaniowy 8
15. Controlling środków unijnych 8.

Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz osobowy
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
 • kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna przez system ERK.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia Podyplomowe – Rachunkowość Budżetowa

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
12.06.2017 r. - 30. 09.2017 r. Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
pażdziernik 2017
terminy zajęć

Od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Beata Sadowska

Katedra Rachunkowości i Controllingu

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

mail: beata.sadowska@wzieu.pl

tel. 501 428 049

sekretariat

dr Konrad Kochański

tel. 604 17 00 98

mail: konrad.kochanski@wzieu.pl 

 

mgr Kinga Cieślicka

pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91-44-43-376 mail: podyplomowe@wzieu.pl