STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość Budżetowa – w Koninie
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.
Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do rachunkowości 8h

2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16h

3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16h

4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20h

5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20h

6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12h

7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12h

8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16h

9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12h

10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16h

11. Rachunkowość zarządcza  jednostek sektora finansów publicznych 8h

12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8h

13. Zamówienia publiczne 12h

14. Budżet zadaniowy            8h

15. Controlling środków unijnych 8h.

 

Razem 192 h.

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. K. Cieślicka, tel. (91) 444 3376; email: kinga.cieslicka@wzieu.pl

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów. Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści – praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 9:00- 17:30, niedziela: 9:00-13:00 lub do 17:30.

MIEJSCE STUDIÓW: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (PWSZ), Wydział Społeczno-Humanistyczny, ul. Przyjaźni 1.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem ustnym z wybranych przedmiotów. Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego (nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych).

Opłaty

1700zł/semestr (możliwość płacenia w dwóch ratach w semestrze).

Wykaz przedmiotów

1.Wprowadzenie do rachunkowości 8
2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16
3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16
4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20
5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20
6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12
7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12
8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16
9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12
10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16
11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 8
12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
13. Zamówienia publiczne 12
14. Budżet zadaniowy 8
15. Controlling środków unijnych 8.

Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz osobowy
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
 • kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia Podyplomowe – Rachunkowość Budżetowa

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. K. Cieślicka, tel. (91) 444 3376; email: kinga.cieslicka@wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
pażdziernik 2017
terminy zajęć

Od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Beata Sadowska

Katedra Rachunkowości i Controllingu

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

mail: beata.sadowska@wzieu.pl

tel. 501 428 049

sekretariat

dr Konrad Kochański

tel. 604 17 00 98

mail: konrad.kochanski@wzieu.pl 

 
mgr Kinga Cieślicka

pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91-44-43-376 mail: podyplomowe@wzieu.pl