STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość Budżetowa – w Szczecinie
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.
Opis kierunku/Program

1. Wprowadzenie do rachunkowości 8
2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16
3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16
4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20
5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20
6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12
7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12
8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16
9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12
10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16
11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 8
12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
13. Zamówienia publiczne 12
14. Budżet zadaniowy 8
15. Controlling środków unijnych.

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

 

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści – praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 9:00- 17:30, niedziela: 9:00-13:00 lub do 17:30.

MIEJSCE STUDIÓW: Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem ustnym (przedmioty wybrane). Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego (nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych).

Opłaty

1700zł/semestr (możliwość płacenia w dwóch ratach w semestrze).

„Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów

1. Wprowadzenie do rachunkowości 8
2. Wprowadzenie do finansów publicznych 16
3. Organizacja rachunkowości budżetowej 16
4. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 20
5. Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych 20
6. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa 12
7. Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej 12
8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 16
9. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 12
10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 16
11. Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych 8
12. Partnerstwo publiczno-prywatne 8
13. Zamówienia publiczne 12
14. Budżet zadaniowy 8
15. Controlling środków unijnych 8.

Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz osobowy
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
 • kserokopia dowodu osobistego
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia Podyplomowe – Rachunkowość Budżetowa

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

Od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Beata Sadowska

Katedra Rachunkowości i Controllingu

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

mail: beata.sadowska@wzieu.pl

tel. 501 428 049

sekretariat

dr Konrad Kochański

tel. 604 17 00 98

mail: konrad.kochanski@wzieu.pl 

 

mgr Kinga Cieślicka

pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91-44-43-376 mail: podyplomowe@wzieu.pl