STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość i Podatki NGO (organizacji pozarządowych)
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość i podatki NGO (organizacji pozarządowych) jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • charakteryzowania różnych aspektów prowadzenia działalności NGO (w tym OPP),
 • organizacji rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów NGO,
 • sporządzania elementów sprawozdania finansowego i merytorycznego NGO,
 • stosowania narzędzi rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla potrzeb NGO,
 • rozróżniania, charakteryzowania i ustalania obciążeń z tytułu podatków (podatek CIT, podatek VAT i inne), opłat i innych zobowiązań publicznoprawnych NGO,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej NGO,
 • wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby prowadzenia systemu rachunkowości NGO.
Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prowadzenia działalności NGO, w tym OPP- 12h 
 2. Wprowadzenie do rachunkowości NGO- 22h
 3. Rachunkowość finansowa NGO- 32h
 4. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów NGO- 7h
 5. Obowiązki podatkowe NGO- 12h
 6. Podatek dochodowy w działalności NGO- 17h
 7. Podatek VAT w działalności NGO- 17h
 8. Kadry i płace a wolontariat w NGO- 17h
 9. Sprawozdawczość finansowa NGO- 22h
 10. Sprawozdawczość merytoryczna NGO- 7h
 11. Systemy informatyczne w rachunkowości NGO- 22h
 12. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w NGO- 22h
 13. NGO w społeczeństwie obywatelskim- 6h.

W sumie 215 godzin wykładowych.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści - praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez jednostkę uprawnioną, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

MIEJSCE STUDIÓW: Szczecin (WZiEU), ul. Cukrowa 8.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie studiów (zaliczenia odbywać się będą drogą elektroniczną; forma e-learningowa zaliczenia pozwala na rozwiązywanie zadań testowych przez studenta w domu). Nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych.

Opłaty

1950zł/semestr (możliwość płatności w ratach).

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 1. Aspekty prowadzenia działalności NGO, w tym OPP- 12h 
 2. Wprowadzenie do rachunkowości NGO- 22h
 3. Rachunkowość finansowa NGO- 32h
 4. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów NGO- 7h
 5. Obowiązki podatkowe NGO- 12h
 6. Podatek dochodowy w działalności NGO- 17h
 7. Podatek VAT w działalności NGO- 17h
 8. Kadry i płace a wolontariat w NGO- 17h
 9. Sprawozdawczość finansowa NGO- 22h
 10. Sprawozdawczość merytoryczna NGO- 7h
 11. Systemy informatyczne w rachunkowości NGO- 22h
 12. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w NGO- 22h
 13. NGO w społeczeństwie obywatelskim- 6h
Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz osobowy
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
 • poświadczona przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście (parter, pok. 14) bądź przesłać listownie na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

Studia Podyplomowe - Rachunkowość i podatki NGO,

ul. Cukrowa 8,

71-004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
Październik 2018 r.
terminy zajęć

Od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Konrad Kochański

Katedra Rachunkowości i Controllingu

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 604 17 00 98

mail: konrad.kochanski@wzieu.pl

sekretariat

mgr Kinga Cieślicka

pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91 444 33 76 mail: podyplomowe@wzieu.pl