STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość – w Kołobrzegu
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozróżniania, charakteryzowania i wyceny składników majątku i źródeł finansowania przedsiębiorstw,
 • rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach,
 • sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych, w szczególności podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • interpretacji prawa: cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy oraz karno-skarbowego,
 • rozróżniania, charakteryzowania i ustalania obciążeń z tytułu podatków (podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza i inne), opłat i innych zobowiązań publicznoprawnych (ZUS),
 • obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych,
 • organizacji biura rachunkowego.
Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości- 7h 
 2. Elementy prawa działalności gospodarczej- 10h
 3. Elementy prawa cywilnego i prawa pracy- 10h
 4. System podatkowy w Polsce- 12h
 5. System ubezpieczeń społecznych- 12h
 6. Podatek VAT- 17h
 7. Rachunkowość finansowa- 52h
 8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- 36h
 9. Sprawozdawczość finansowa- 16h
 10. Rachunkowość małych firm- 14h
 11. Podatek dochodowy- 12h
 12. Pozostałe podatki, opłaty i cło- 7h
 13. Organizacja biura rachunkowego- 10h

W sumie 215 godzin wykładowych.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści - praktycy (m.in. z urzędu skarbowego, ZUS) oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez jednostkę uprawnioną, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

MIEJSCE STUDIÓW: Kołobrzeg.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń przewidzianych w programie studiów (zaliczenia odbywać się będą drogą elektroniczną; forma e-learningowa zaliczenia pozwala na rozwiązywanie zadań testowych przez słuchacza w domu). Nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych.

Opłaty

1750zł/semestr (możliwość płatności w ratach).

Wykaz przedmiotów
 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Elementy prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa cywilnego i prawa pracy
 • System podatkowy w Polsce
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Podatek VAT
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość małych firm
 • Podatek dochodowy
 • Pozostałe podatki, opłaty i cło
 • Organizacja biura rachunkowego
Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
 • poświadczona przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego
 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Studia Podyplomowe - Rachunkowość w Kołobrzegu, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
12.06.2017r. - 30.09.2017r. Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
Październik 2017 r.
terminy zajęć

Od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Konrad Kochański
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
mail: konrad.kochanski@wzieu.pl

tel. 604 17 00 98

 

sekretariat

dr Konrad Kochański

tel. 604 17 00 98

mail: konrad.kochanski@wzieu.pl 

mgr Kinga Cieślicka

pok. 014, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91 444 33 76 mail: podyplomowe@wzieu.pl