STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość Zarządcza i Controlling
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

-wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,

-rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,

-rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,

-sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,

-stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,

-wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,

-budżetowania operacyjnego i kapitałowego,

-zarządzania zasobami ludzkimi,

-identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,

-zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,

-zarządzania czasem i finansami projektów,

-zarządzania środkami unijnymi,

-rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,

-wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,

-obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1 Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu- 15h

2 Rachunkowość finansowa jako źródło informacji- 20h

3 Strategiczna rachunkowość zarządcza- 20h

4 Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności - 20h

5 Budżetowa metoda zarządzania- 20h

6 Controlling zasobów ludzkich- 5h

7 Procesowa rachunkowość zarządcza- 20h

8 Controlling podatkowy- 20h

9 Controlling środków unijnych- 10h

10 Controlling projektów- 10h

11 Controlling działalności marketingowej- 5h

12 Rachunek odpowiedzialności w controllingu- 5h

13 Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa- 10h

14 Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu- 20h

Razem 200 h

Warunki rekrutacji

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. K. Cieślicka, tel. (91) 444 3376; email: kinga.cieslicka@wzieu.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści – praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 8:00- 17:30, niedziela: 8:00-13:00 lub do 17:30.

MIEJSCE STUDIÓW: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (do dyspozycji studentów jest duży bezpłatny parking znajdujący się bezpośrednio przy budynku)

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

Opłaty

1950zł/semestr (możliwość płacenia w ratach)

Wykaz przedmiotów

1. Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu- 15h

2. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji- 20h

3. Strategiczna rachunkowość zarządcza- 20h

4. Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności - 20h

5. Budżetowa metoda zarządzania- 20h

6. Controlling zasobów ludzkich- 5h

7. Procesowa rachunkowość zarządcza- 20h

8. Controlling podatkowy- 20h

9. Controlling środków unijnych- 10h

10. Controlling projektów- 10h

11. Controlling działalności marketingowej- 5h

12. Rachunek odpowiedzialności w controllingu- 5h

13. Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa- 10h

14. Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu- 20h

Razem 200h

Dokumenty
  • podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
  • poświadczona przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia Podyplomowe – Rachunkowość Zarządcza i Controlling

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. K. Cieślicka, tel. (91) 444 3376; email: kinga.cieslicka@wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Adam Lulek

Katedra Rachunkowości i Controllingu

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 798382479 mail: adam-lulek@wp.pl

sekretariat
dr Konrad Kochański

tel. 604170098 mail: konrad.kochanski@wzieu.pl