STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość Zarządcza i Controlling
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości i Controllingu
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

-wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,

-rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,

-rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,

-sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,

-stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,

-wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,

-budżetowania operacyjnego i kapitałowego,

-zarządzania zasobami ludzkimi,

-identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,

-zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,

-zarządzania czasem i finansami projektów,

-zarządzania środkami unijnymi,

-rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,

-wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,

-obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1 Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu- 15h

2 Rachunkowość finansowa jako źródło informacji- 20h

3 Strategiczna rachunkowość zarządcza- 20h

4 Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności - 20h

5 Budżetowa metoda zarządzania- 20h

6 Controlling zasobów ludzkich- 5h

7 Procesowa rachunkowość zarządcza- 20h

8 Controlling podatkowy- 20h

9 Controlling środków unijnych- 10h

10 Controlling projektów- 10h

11 Controlling działalności marketingowej- 5h

12 Rachunek odpowiedzialności w controllingu- 5h

13 Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa- 10h

14 Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu- 20h

Razem 200 h

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą specjaliści – praktycy oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 8:00- 17:30, niedziela: 8:00-13:00 lub do 17:30.

MIEJSCE STUDIÓW: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin (do dyspozycji studentów jest duży bezpłatny parking znajdujący się bezpośrednio przy budynku)

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

Opłaty

1950zł/semestr (możliwość płacenia w ratach)

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów

1. Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu- 15h

2. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji- 20h

3. Strategiczna rachunkowość zarządcza- 20h

4. Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności - 20h

5. Budżetowa metoda zarządzania- 20h

6. Controlling zasobów ludzkich- 5h

7. Procesowa rachunkowość zarządcza- 20h

8. Controlling podatkowy- 20h

9. Controlling środków unijnych- 10h

10. Controlling projektów- 10h

11. Controlling działalności marketingowej- 5h

12. Rachunek odpowiedzialności w controllingu- 5h

13. Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa- 10h

14. Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu- 20h

Razem 200h

Dokumenty
  • podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
  • poświadczona przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia Podyplomowe – Rachunkowość Zarządcza i Controlling

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr Adam Lulek

Katedra Rachunkowości i Controllingu

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 798382479 mail: adam-lulek@wp.pl

sekretariat
dr Konrad Kochański

tel. 604170098 mail: konrad.kochanski@wzieu.pl