STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rekrutacja i rozwój pracowników - rekrutacja na semestr letni
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem procesu kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę w zakresie rekrutacji, rozwoju kadr oraz szeroko pojętej pracy działów i jednostek HR.

Opis kierunku/Program

Koncepcja studiów zakłada pobudzenie u słuchaczy chęci stałego rozwoju swoich kompetencji oraz wiedzy w związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem HR. Słuchacze uzyskają aktualne informacje przekazywane w dużej części przez praktyków, długotrwale związanych z lokalnym rynkiem pracy. Kierunek zapewni słuchaczom uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych pozwalających na dalszy rozwój w specjalnościach związanych z branżą HR, takich jak: HR Biznes Partner, HR Manager, czy Employer Branding.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni rusza 27.01.2020 r.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Limit przyjęć: 18 – 25 osób.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia. Kierunek w szczególności przeznaczony jest dla osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w branży HR, zajmują się zagadnieniami rekrutacji oraz rozwoju pracowników.  Adresatami kierunku są także osoby obecnie zatrudnione na stanowiskach związanych
z rozwojem zasobów ludzkich oraz rekrutacją, które pragną usystematyzować oraz uaktualnić swoją wiedzę w tym zakresie.

Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z LSJ HR Group, trenerów oraz wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2000 zł/ semestr

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 1. Strategiczna rola HR
 2. Podstawy prawa pracy i ochrony danych osobowych
 3. Analiza rynku pracy
 4. Metody pozyskiwania pracowników
 5. Metody selekcji w procesie rekrutacji
 6. Onboarding
 7. Sporządzanie opisów stanowisk i profili kompetencyjnych
 8. Ścieżki kariery i awansu
 9. Employer Branding
 10. Systemy motywacyjne
 11. Controlling personalny
 12. Rotacja pracowników
 13. Lean management w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 14. Komunikacja w organizacji
 15. Praktyczne wizyty studyjne w działach HR
Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata

• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)

• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja poprzez system ERK rusza od 27.01.2020 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2020 r.
terminy zajęć
zajęcia ruszają od marca 2020 r.
Kontakt
kierownik studiów

Prof. US dr hab. Wojciech Downar

wojciech.downar@wzieu.pl,

tel. 091 444 3185

sekretariat

.