STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rekrutacja i rozwój pracowników - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem procesu kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę w zakresie rekrutacji, rozwoju kadr oraz szeroko pojętej pracy działów i jednostek HR.

Opis kierunku/Program

Koncepcja studiów zakłada pobudzenie u słuchaczy chęci stałego rozwoju swoich kompetencji oraz wiedzy w związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem HR. Słuchacze uzyskają aktualne informacje przekazywane w dużej części przez praktyków, długotrwale związanych z lokalnym rynkiem pracy. Kierunek zapewni słuchaczom uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych pozwalających na dalszy rozwój w specjalnościach związanych z branżą HR, takich jak: HR Biznes Partner, HR Manager, czy Employer Branding.

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Limit przyjęć: 18 – 25 osób.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia. Kierunek w szczególności przeznaczony jest dla osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w branży HR, zajmują się zagadnieniami rekrutacji oraz rozwoju pracowników.  Adresatami kierunku są także osoby obecnie zatrudnione na stanowiskach związanych
z rozwojem zasobów ludzkich oraz rekrutacją, które pragną usystematyzować oraz uaktualnić swoją wiedzę w tym zakresie.

Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z LSJ HR Group, trenerów oraz wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2000 zł/ semestr

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 1. Strategiczna rola HR
 2. Podstawy prawa pracy i ochrony danych osobowych
 3. Analiza rynku pracy
 4. Metody pozyskiwania pracowników
 5. Metody selekcji w procesie rekrutacji
 6. Onboarding
 7. Sporządzanie opisów stanowisk i profili kompetencyjnych
 8. Ścieżki kariery i awansu
 9. Employer Branding
 10. Systemy motywacyjne
 11. Controlling personalny
 12. Rotacja pracowników
 13. Lean management w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 14. Komunikacja w organizacji
 15. Praktyczne wizyty studyjne w działach HR
Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata

• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)

• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 31.10.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019
terminy zajęć

listopad 2019 - czerwiec 2020

Kontakt
kierownik studiów

Prof. US dr hab. Wojciech Downar

wojciech.downar@wzieu.pl,

tel. 091 444 3185

sekretariat

.