STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: jezyk prawa i ekonomii)
Jednostka prowadząca
Szkoła Tłumaczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Cel studiów

Celem studiów jest przede wszystkim doskonalenie znajomości języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii z dziedziny prawa i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności tłumaczenia specjalistycznych tekstów ekonomiczno-prawnych.

Koncepcja zorganizowania studiów podyplomowych powstała pod wpływem potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia osób posługujących się specjalistycznym językiem obcym lub tłumaczy w zakresie prawa i ekonomii. Wykształcenie ogólnojęzykowe zdobywane podczas studiów akademickich bądź kursach językowych, jest zwykle niewystarczające w przypadku pracowników zatrudnionych w instytucjach administracji państwowej lub samorządowej, w przedsiębiorstwach państwowych lub firmach prywatnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w pracy codziennej wymagana jest obsługa dokumentacji obcojęzycznej, tłumaczenie na rzecz pracodawcy, udzielanie odpowiedzi lub przynajmniej możliwość sięgania do materiałów źródłowych pomocnych w bieżącej pracy firmy.

Opis kierunku/Program

Plan studiów obejmuje przedmioty związane z nauką specjalistycznego języka obcego i praktyką tłumaczenia (260 godzin zajęć praktycznych) oraz  przedmioty o charakterze ogólnym (140 godzin wykładów z zakresu prawa, ekonomii, teorii przekładu, konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych).

W ramach praktycznej nauki języka obcego do wyboru jest 6 języków: język angielski, francuski, hiszpański (NOWOŚĆ!), niemiecki, rosyjski lub włoski. Słuchacz wybiera jeden język. Warunkiem uruchomienia grupy jest liczba zgłoszeń  – minimum 10 słuchaczy.

Warunki rekrutacji

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych minimum pierwszego stopnia oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

Limit przyjęć: 60 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. R. Armińskiej, tel. (91) 444 2651; email: renata.armińska@usz.edu.pl

Uczestnicy

Studia kierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości specjalistycznego języka obcego na potrzeby własne lub zawodowe, wykorzystujących język prawniczy i ekonomiczny w pracy codziennej lub związanych z rynkiem tłumaczeń.

OFERTA POWIĄZANA

Słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać również ze specjalnej oferty Wydziału Filologicznego i zgłaszać dzieci na kursy  języków obcych. Kursy te, połączone z zajęciami o charakterze artystycznym, prowadzone są w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały Poliglota” po bardzo atrakcyjnej cenie – 200 zł za semestr. Szczegóły na stronie: http://malypoliglota.usz.edu.pl/oferta-edukacyjna

 

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą wykładowcy Wydziału Filologicznego US (językoznawcy oraz lektorzy-specjaliści z zakresu nauczania języków obcych), specjaliści prawa z Wydziału Prawa i Administracji US, ekonomiści z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz specjaliści-praktycy - działający aktywnie tłumacze przysięgli i specjalistyczni.

Organizacja nauki

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) zgodnie z harmonogramem przedstawianym na początku każdego semestru.

W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na 20-21 X 2017.

Czas trwania
Studia trwają 4 semestry.
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

Opłata za każdy semestr wynosi 1.900 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2, 3 lub 4 raty.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego.

Wykaz przedmiotów

1. Wybrane zagadnienia prawa i postępowania cywilnego.

2. Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego.

3. Wybrane aspekty wiedzy o gospodarce.

4. Podstawy finansów, bankowości i rynku kapitałowego.

5. Teoria przekładu.

6. Stylistyka praktyczna.

7. Vademecum tłumacza przysięgłego.

8. Specjalistyczny język obcy - język prawa.*

9. Specjalistyczny język obcy - język ekonomii.*

10. Praktyka tłumaczenia: teksty prawne i prawnicze.*

11. Praktyka tłumaczenia: teksty ekonomiczne.*

 * Zajęcia prowadzone są w 6 językach: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Słuchacz wybiera jeden język. Grupa uruchamiana jest dla minimum 10 słuchaczy.

Dokumenty

Komplet wymaganych dokumentów obejmuje:

 Kandydaci-absolwenci studiów filologicznych składają:

1. podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany z konta kandydata w systemie ERK);

2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów (minimum pierwszego stopnia);

3. dwa zdjęcia – aktualne, kolorowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

4. poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego.

 Kandydaci-absolwenci studiów niefilologicznych składają dodatkowo  – oprócz wyżej wymienionych dokumentów – dokument poświadczający stopień znajomości języka obcego.

 Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w dnicha od 4 września do 31 października 2017 r. na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Filologiczny

al. Piastów 40B bud. V, pok. 100

71-065 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - p. R. Armińskiej, tel. (91) 444 2651; email: renata.armińska@usz.edu.pl
rozpoczęcia zajęć
20-21 października 2017 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie - w soboty i niedziele.

W każdym semestrze jest 8 zjazdów.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest przedstawiany Słuchaczom na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US

mail: beataklebeko@gmail.com

sekretariat

mgr Renata Armińska

al. Piastów 40B, bud. V, pok. 100 (I pietro)

71-065 Szczecin

tel.: 91 444 26 51

mail: renata.arminska@usz.edu.pl