STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: jezyk prawa i ekonomii)
Jednostka prowadząca
Szkoła Tłumaczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Celem studiów jest przede wszystkim doskonalenie znajomości języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii z dziedziny prawa i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności tłumaczenia specjalistycznych tekstów ekonomiczno-prawnych.

Koncepcja zorganizowania studiów podyplomowych powstała pod wpływem potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia osób posługujących się specjalistycznym językiem obcym lub tłumaczy w zakresie prawa i ekonomii. Wykształcenie ogólnojęzykowe zdobywane podczas studiów akademickich bądź kursach językowych, jest zwykle niewystarczające w przypadku pracowników zatrudnionych w instytucjach administracji państwowej lub samorządowej, w przedsiębiorstwach państwowych lub firmach prywatnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w pracy codziennej wymagana jest obsługa dokumentacji obcojęzycznej, tłumaczenie na rzecz pracodawcy, udzielanie odpowiedzi lub przynajmniej możliwość sięgania do materiałów źródłowych pomocnych w bieżącej pracy firmy.

Opis kierunku/Program

Plan studiów obejmuje przedmioty związane z nauką specjalistycznego języka obcego i praktyką tłumaczenia (260 godzin zajęć praktycznych prowadzonych w języku obcym) oraz  przedmioty o charakterze ogólnym (140 godzin wykładów i konwersatoriów z zakresu prawa, ekonomii, teorii przekładu, konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych).

W ramach praktycznej nauki języka obcego do wyboru jest 7 języków: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski lub norweski (NOWOŚĆ!). Słuchacz wybiera jeden język. Warunkiem uruchomienia grupy jest liczba zgłoszeń  – minimum 10 słuchaczy.

Warunki rekrutacji

Wymagana rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych minimum pierwszego stopnia oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

Limit przyjęć: 70 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wybrany wydział.

Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji - mgr Piotr Imiela, tel. (91) 444 2770; email: piotr.imiela@usz.edu.pl

Uczestnicy

Studia kierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości specjalistycznego języka obcego na potrzeby własne lub zawodowe, wykorzystujących język prawniczy i ekonomiczny w pracy codziennej lub związanych z rynkiem tłumaczeń.

OFERTA POWIĄZANA

Słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać również ze specjalnej oferty Wydziału Filologicznego i zgłaszać dzieci na kursy  języków obcych. Kursy te, połączone z zajęciami o charakterze artystycznym, prowadzone są w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały Poliglota”. Szczegóły na stronie: http://malypoliglota.usz.edu.pl/oferta-edukacyjna

 

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą wykładowcy Wydziału Humanistycznego US (językoznawcy oraz lektorzy-specjaliści z zakresu nauczania języków obcych), specjaliści prawa z Wydziału Prawa i Administracji US, ekonomiści z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US oraz specjaliści-praktycy - działający aktywnie tłumacze przysięgli i specjalistyczni.

Organizacja nauki

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) zgodnie z harmonogramem przedstawianym na początku każdego semestru.

W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Pierwszy zjazd zaplanowany jest wstępnie na 14-15.11.2020 r.

Czas trwania
Studia trwają 4 semestry.
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

Opłata za każdy semestr wynosi 2.000 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2, 3 lub 4 raty.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego.

Wykaz przedmiotów

1. Wybrane zagadnienia prawa i postępowania cywilnego.

2. Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego.

3. Wybrane aspekty wiedzy o gospodarce.

4. Podstawy finansów, bankowości i rynku kapitałowego.

5. Teoria przekładu.

6. Stylistyka praktyczna.

7. Vademecum tłumacza przysięgłego.

8. Specjalistyczny język obcy - język prawa.*

9. Specjalistyczny język obcy - język ekonomii.*

10. Praktyka tłumaczenia: teksty prawne i prawnicze.*

11. Praktyka tłumaczenia: teksty ekonomiczne.*

 * Zajęcia prowadzone są w 7 językach: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski lub norweski. Słuchacz wybiera jeden język. Grupa uruchamiana jest dla minimum 10 słuchaczy.

Dokumenty

Wymagana rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

Komplet wymaganych dokumentów obejmuje:

 Kandydaci-absolwenci studiów filologicznych składają:

1. podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany z konta kandydata w systemie ERK);

2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów (minimum pierwszego stopnia);

3. dwa zdjęcia – aktualne, kolorowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Kandydaci-absolwenci studiów niefilologicznych składają dodatkowo  – oprócz wyżej wymienionych dokumentów – dokument poświadczający stopień znajomości języka obcego.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną w dniach od 1 września do 05 listopada 2020 r. na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

al. Piastów 40B bud. 6, pok. 22

71-065 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
01.09-05.11.2020 r.
rozpoczęcia zajęć
14.11-15.11.2020 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie - w soboty i niedziele.

W każdym semestrze jest 8 zjazdów.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest przedstawiany Słuchaczom na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

mail: tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

sekretariat

mgr Piotr Imiela

al. Piastów 40B, bud. 6, pok. 22

71-065 Szczecin

tel.: 91 444 2770

mail: piotr.imiela@usz.edu.pl