STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Wychowanie fizyczne na I i II etapie edukacyjnym dla nauczycieli
Jednostka prowadząca
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Wydział
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Cel studiów

Dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich przygotowania zawodowego  o wiedzę w zakresie nauk o kul-turze fizycznej oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego na I i II etapie edukacyjnym. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich. Uczestnik studiów podyplomowych zdobywa wiedzę oraz rozwija umiejętności pracy twórczej, rozwiązywania problemów oraz stosowania metod naukowych w pracy zawodowej.

Opis kierunku/Program

Studia obejmują zakres wiedzy teoretycznej i praktycvznej niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych z uczniami szkoły podstawowej. Umożliwiają poznanie metodyki nauczania podstawowych umiejętności ruchowych z zakresu podstawy programowej z wychowania fizycznego.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, według kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (min 15 osób).

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na I i II etapie edukacji (wymagane ukończone studia wyższe licencjackie (I stopnia) i posiadanie udokumentowanych uprawnień pedagogicznych)

Wykładowcy

Kadrę naukowo-dydaktyczną prowadzącą zajęcia na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowi Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli dyplomowanych ze szkół podstawowych posiadających wieloletnią praktyką pedagogiczną na I i II etapie edukacyjnym.

Organizacja nauki

Zajęcia w systemie sobotnio-niedzielnym co dwa tygodnie (istnieje możliwość zaplanowania zajęć w piątki od godz. 16.00)

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów z przed-miotów objętych programem studiów oraz indywidualnie przygotowany projekt edukacyjny z obszarów wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej lub troski o poprawną postawę ciała (z elementami korekcji wad postawy).

Opłaty

Opłata 1000 zł za semestr (możliwość rozłożenia opłaty semestralnej maksymalnie na 4 raty).

Uczelnia nie pobiera: wpisowego, opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów

historia kultury fizycznej; podstawy organizacyjno–prawne kultury fizycznej; anatomia z elementami antropologii; fizjologia; antropomotoryka; dydaktyka wf na I i II etapie edukacji; edukacja zdrowotna; korektywa i kompensacja; zabawy i gry ruchowe; muzyka; rytm; taniec; gimnastyka; zespołowe gry sportowe - piłka koszowa, piłka siatkowa, piłka ręczna i piłka nożna; lekkoatletyka; rekreacja i turystyka szkolna; sporty wodne (pływanie i ratownictwo, kajakarstwo); praktyka pedagogiczna

Dokumenty
  • Podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe (do pobrania),
  • odpis dyplomu,
  • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji pedagogicznych (zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego),
  • ksero dowodu osobistego,
  • podpisane 2 zdjęcia.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście albo pocztą

adres: Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Al. Piastów 40 B, blok 6, 70-065 Szczecin

mgr Beata Cyranka

telefon 91 444 27 33

e-mail: beatacy@o2.pl

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

Plan zajęć zostanie podany po zakończeniu naboru.

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Danuta Umiastowska prof. US

telefon 91 444 27 73

email: danuta_umiastowska@univ.szczecin.pl

sekretariat

mgr Beata Cyranka

telefon 91 444 27 33

e-mail: beatacy@o2.pl