STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zamówienia publiczne
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

Opis kierunku/Program

Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:
Blok I – zagadnienia ogólne,
Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa,  zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu  zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

Warunki rekrutacji

 REKRUTACJA NA ROK 2020/2021 ZOKOŃCZONA

Kandydaci na studia muszą posiadać wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata) i przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 

Uczestnicy

Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry.
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

Opłaty

Opłata: 3200 zł (obniżone czesne za studia)

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów

System zamówień publicznych w Polsce
Zam. publiczne a prawo spółek handlowych
Zam. publiczne a finanse publiczne
Zam. publiczne a podstawy prawa cywilnego
Zam. publiczne a fundusze Unii Europejskiej
Podstawy prawne systemu zamówień publicznych
Zasady udzielania zamówień publicznych
Tryby udzielania zamówień publicznych
Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I
Przygotowanie postępowania o udzielenie zam. – warsztat II
Przygotowanie SIWZ – warsztat III
Procedura udzielania zam. publicznego
Postępowanie z ofertą przetargową
Ocena ofert – warsztat IV
Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem
Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zam. publ.
Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
Kontrola udzielania zamówień publicznych
Elektronizacja zamówień publicznych
Proces inwestycyjny (roboty budowlane)
Odpowiedzialność za naruszenie prawa zam. publicznych
Seminarium dyplomowe

Dokumenty

1.       podanie/kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji w systemie ERK)

2.       odpis/ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych

3.       dwa zdjęcia

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

 

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA NA ROK 2020/2021 ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
październik/listopad 2020 r.
terminy zajęć

Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 326

e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

tel. 91 444 28 55
(preferowany kontakt poprzez e-mail)

sekretariat

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Karolina Słotwińska

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 326

email: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl

tel. 91 444 28 55 lub 732 832 955
(preferowany kontakt poprzez e-mail)