STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zamówienia publiczne - rekrutacja na semestr letni
Jednostka prowadząca
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

Opis kierunku/Program

Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:
Blok I – zagadnienia ogólne,
Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa, zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni rusza 27.01.2020 r.

Kandydaci na studia muszą posiadać wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata) i przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny i trwa do 28.02.2020 r.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry.
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

Opłaty

Opłata: 3950 zł
I semestr – 1975 zł
II semestr – 1975 zł

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Ilość rat w sem. letnim:

[1 ]
I rata 10.03.2020 r.  – 1975 zł
[2]
I rata  10.03.2020 r. – 987,50 zł
II rata 10.05. 2020 r. – 987,50 zł
[4]
I rata 10.03.2020 r. – 493,75 zł
II rata 10.04.2020 r. 493,75 zł
III rata 10.05.2020 r. – 493,75 zł
IV rata 10.06.2020 r. – 493,75 zł.

Wykaz przedmiotów

System zamówień publicznych w Polsce
Zam. publiczne a prawo spółek handlowych
Zam. publiczne a finanse publiczne
Zam. publiczne a podstawy prawa cywilnego
Zam. publiczne a fundusze Unii Europejskiej
Podstawy prawne systemu zamówień publicznych
Zasady udzielania zamówień publicznych
Tryby udzielania zamówień publicznych
Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I
Przygotowanie postępowania o udzielenie zam. – warsztat II
Przygotowanie SIWZ – warsztat III
Procedura udzielania zam. publicznego
Postępowanie z ofertą przetargową
Ocena ofert – warsztat IV
Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem
Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zam. publ.
Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
Kontrola udzielania zamówień publicznych
Elektronizacja zamówień publicznych
Proces inwestycyjny (roboty budowlane)
Odpowiedzialność za naruszenie prawa zam. publicznych
Seminarium dyplomowe

Dokumenty

1. podanie wraz z kwestionariuszem osobowym
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. dwa zdjęcia

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.11.2019 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Terminy
składania dokumentów
Dokumenty można składać w terminie 27.01.2020 r. – 28.02.2020 r.
rozpoczęcia zajęć
marzec 2020 r.
terminy zajęć

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2020 r.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin|
pok. 326

email: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 55

(preferowany kontakt poprzez e-mail)

sekretariat

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Karolina Słotwińska

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 326

email: k.slotwinska@op.pl
tel. 91 444 28 55

(preferowany kontakt poprzez e-mail)