STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Jednostka prowadząca
Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych  jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

Opis kierunku/Program

 

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy

Osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą  wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zaproszeni specjaliści – praktycy zwiazanii z sektorem ekonomii społecznej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą jeden lub dwa razy w miesiącu sobota: 9:00- 17:30, niedziela: 9:00-13:00 lub do 17:30.

MIEJSCE STUDIÓW: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Otrzymanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów oraz obrona pracy dyplomowej warunkuje ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2700 zł/rok (możliwość płacenia w dwóch ratach).

 

Wykaz przedmiotów

Podstawy ekonomii i gospodarki społecznej,

Wprowadzenie do  ekonomii społecznej,

Otoczenie społeczne w gospodarce,

Istota przedsiębiorczości społecznej,

Polityka społeczna,

Instytucje pomocy i integracji społecznej,

Instytucje rynku pracy,

Tworzenie partnerstw lokalnych,

Podstawy zarządzania organizacją,

Biznes plan w podmiotach ekonomii społecznej,

Zarządzanie zespołami ludzkimi,

Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi,

Podstawy zarządzania finansami firmy,

Fundusze unijne w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej,

Źródła pozyskiwania środków finansowych,

Marketing podmiotów ekonomii społecznej,

Społeczna odpowiedzialność podmiotów ekonomii społecznej

Dokumenty
  • podanie - kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
  • poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Szczecina na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Studia Podyplomowe – Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
.
rozpoczęcia zajęć
semestr zimowy 16/17
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Wiesław M. Maziarz, prof. US

Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

mail: wieslaw.maziarz@wzieu.pl

sekretariat

dr Agnieszka Budziewicz

agnieszka.budziewicz@wzieu.pl

mgr Kinga Cieślicka

pok. 014, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel. 91-44-43-376 mail: podyplomowe@wzieu.pl