STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie projektami europejskimi w sektorze kolejowym
Jednostka prowadząca
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Zapoznanie słuchaczy:

-  z zasadami unijnej polityki transportowej w sektorze kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych kierunków inwestowania oraz zasad IV pakietu kolejowego,

- z głównymi kierunkami polskiej polityki transportowej w sektorze kolejowym, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków inwestowania,

- z podstawowymi zasadami oceny przez Zleceniodawców studiów inwestycyjnych, w tym analizy opłacalności projektów inwestycyjnych w sektorze kolejowym, tworzonych przez usługodawców zewnętrznych oraz z zasadami budżetowania tych projektów,

- z  najważniejszymi problemami zarządzania projektami europejskimi, w szczególności z zasadami tworzenia zespołów projektowych i kierowania ich pracą oraz z metodyką zarządzania projektem w okresie jego realizacji,

- z programami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie projektami oraz z zasadami zarządzania portfelem projektów,

- z zasadami audytowania projektów europejskich oraz z zasadamizarządzania tymi projektami w tzw. okresie ich trwałości.

prezentacja głównych wytycznych Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w zakresie realizacji Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Polska Wschodnia 2014 – 2020, Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Opis kierunku/Program

.

Warunki rekrutacji

Ukończenie studiów wyższych i posiadanie dyplomu licencjata (inżyniera), posiadanie dyplomu magistra.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zatrudnionej w przedsiębiorstwach transportu kolejowego realizującej lub mogącej w przyszłości realizować projektyinwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych absolwentów szkół wyższych rozpoczynających pracę w przedsiębiorstwach kolejowych oraz do pracowników komórek wykonawczych w przedsiębiorstwach kolejowych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz specjaliści - praktycy i trenerzy z zewnątrz.

Organizacja nauki

.

Czas trwania
2 semestry (200 h)
Warunki zaliczenia

- zaliczenie wszystkich przedmiotów

- obrona pracy dyplomowej

Opłaty

3000 zł/semestr

Jest możliwość rozłożenia opłaty na raty

Wykaz przedmiotów
 1. Polityka transportowa Unii Europejskiej - rozwój infrastruktury kolejowej
 2. Polityka rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej
 3. Fundusze Europejskie w sektorze kolejowym 2014 – 2020
 4. Podstawy zarządzania projektami
 5. Narzędzia planowania projektu
 6. Zarządzanie zespołem projektowym
 7. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 8. Zarządzanie projektem europejskim
 9. Wybrane problemy ekonomiki inwestycji w przedsiębiorstwach kolejowych
 10. Studia wykonalności projektów. Analiza kosztów i korzyści - projekty infrastruktury kolejowej
 11. Studia wykonalności projektów. Analiza kosztów i korzyści - projekty taborowe
 12. Prognozowanie popytu na przewozy kolejowe - laboratorium statystyczne
 13. Przywództwo w zarządzaniu projektami
 14. Wybrane obszary zarządzania projektem 
 15. Monitorowanie projektu
 16. Przegląd najlepszych praktyk zarządzania projektami - przygotowanie do certyfikacji IPMA
 17. Seminarium
Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8

71 – 004 Szczecin

Dziekanat pok. 017 - studia podyplomowe ZPEwSK

 

Dokumenty należy składać po zakończonym terminie rejestracji (po 30.09.2017) i  po otrzymaniu powiadomienia mailowego

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2017r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

Zostaną podane w późniejszym czasie

Kontakt
kierownik studiów

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Prof. zw. dr hab.  Juliusz Engelhardt

sekretariat

Dziekanat (pokój 017)
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,  71 – 004 Szczecin

 

podyplomowe@wzieu.pl

tel. (91) 44-43-376 (do godz. 15.00)

607-279-716 (po godz. 15.00 i w weekendy)