STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie możliwości nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Koncepcja zakłada przedstawienie zarówno teorii jak i dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W procesie dydaktycznym zakłada się współuczestnictwo praktyków biznesowych.

Opis kierunku/Program

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: strategicznego planowania zasobów ludzkich, procesu doboru pracowników, szkolenia, motywowania i oceniania personelu. Słuchacze studiów nabędą również wiedzę i umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, audytu kadrowego. Będą uczestniczyć również w warsztatach dotyczących zarządzania czasem, kierowania zespołem oraz w treningu kierowniczym.

Dodatkowe informacje dotyczące programu kształcenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej, jak i specjalistów - menedżerów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu ekonomii i/lub finansów i/lub rachunkowości i/lub logistyki.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przede wszystkim pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania oraz specjaliści - praktycy z zewnątrz.

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się dwa razy w miesiącu,
w soboty i niedziele.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opłaty

2000 zł/semestr

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów

• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
• Planowanie zasobów ludzkich
• Rekrutacja i selekcja
• Systemy ocen pracowniczych
• Motywowanie i systemy motywacji
• System szkoleń
• Zachowania organizacyjne
• Zagadnienia prawa pracy
• Ubezpieczenia społeczne
• Zarządzanie czasem
• Kierowanie zespołami
• Organizacja działu personalnego
• Trening kierowniczy
• Audyt personalny

Dokumenty

• Kwestionariusz osobowy kandydata
• Kopia dyplomu ukończenia studiów (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• Kopia dowodu osobistego (potwierdzona lub oryginał do wglądu)
• 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres.

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

prof. US dr hab. Wojciech Downar
Katedra Organizacji i Zarządzania

sekretariat

Dziekanat (pokój 014)
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin
Tel. (91) 44-43-376

podyplomowe@wzieu.pl